Barcelona. Co dělá z katalánské metropole sen každého freelance nomáda?

Barcelona je proslula nejen romantickým pŕímorským životem, ale také přístupem k rozvoji Smart City koncepce s příznivým dopadem na malé a střední podniky.

Barcelona spustila Smart City iniciativu v roce 2011, kdy městská rada v souladu se schváleným přístupem spustila projekt s názvem "Strategie, plánování a implementace Smart City v Barceloně". Do roku 2015 se hlavní zaměření projektu věnovalo zejména nastavení strategie, její implementaci, optimalizaci modelu řízení a definovaných vhodných komunikačních rámců. 

Na straně veřejného sektoru jsou hlavními aktéry rozvoje inteligentních řešení městská rada, provinční (regionální) rada v Barceloně a Area Metropolitana de Barcelona. Z hlediska externích partnerů má Barcelona mezi klíčovými aktéry zařazených podnikatele, firmy, výzkumná centra, univerzity i organizace zastřešující mezinárodní konference v oblastech vědy a výzkumu.

Z hlediska podpory rozvoje malého a středního podnikání přes Smart City iniciativy byly dominantní aktivity města Barcelona zaměřené na vytváření a propojování komunity vědecko-výzkumné obce s partnery na úrovni malých a středních podniků. To vedlo k projektům živých laboratoří, ve kterých se vědecký pokrok pomáhal zapojovat do praxe a podporovalo se jeho využití v praxi, jakožto i dlouhodobá komerční a environmentální udržitelnost. 

Barcelonská městská rada pro tento účel iniciovala vytvoření městské inovační čtvrti 22 @ Barcelona coby oblasti, která potřebovala projít transformací z průmyslové čtvrti na prostor znalostní ekonomiky. Tato čtvrť propojuje univerzity, výzkumná centra, start-upy a začínající technologicky orientované společnosti na vytváření synergických partnerství a podporu inovací v praxi. Celá městská čtvrť funguje jako Urbanlab nabízející firmám možnost přestěhování se do tohoto prostředí, realizaci pilotních programů a testování nových technologií.

Digitální plán Barcelony na roky 2017-2020 představuje hlavní agendu města v oblasti rozvoje městských aktivit. Zaměřuje se na rozšiřování dostupnosti dat získaných na území města, definuje principy otevřených městských dat, digitálních standardů, transparentního využívání citlivých informací a zaměření aktivit na blahobyt obyvatelstva. Na tento plán navazují opatření v oblasti inteligentní mobility, kde byl pilotním projekt Mobility Urban Value, který přinášel technologický pokrok do konkrétních iniciativ na úrovni města. To bylo dosaženo přes dostupné senzory, propojené systémy a dostupná data, které umožnily bezpečnější a inteligentnější mobility pro chodce, cyklisty, lidí využívajících veřejnou dopravu a také přístup k elektrickým vozidlům.

Čtěte také:

Vídeň: Jak se buduje chytré město?

Digitalizace může být motorem malého podnikání, sociálních služeb i zdravotnictví

Brno: Z města ve stínu Prahy je dnes příklad hodný následování

Na to navazují iniciativy Smart Energy, které podpořily MSP přes dotační schémata na komerční využití dostupných technologií.

Tento základ vedl Barcelonu k využívání Smart City přístupů ve strategiích rozvoje a podpory malých a středních podniků. Vidět to i v nejnovějším plánu podpory MSP na území Barcelony, který byl vydán 23. června 2020. Dokument vyzdvihuje rozmanitost městské ekonomiky z hlediska služeb a průmyslu a poukazuje na strukturu podniků, kde až 95 procent všech podniků jsou mikro a malé a střední podniky. Význam Smart City aspektů v této strategií je vidět na definování tří klíčových os a deseti priorit rozvoje MSP na příštích deset let.

Tři základní osy městské podpory MSP jsou: 1) Konkurenceschopnost; 2) Udržitelnost; a 3) Sociální spravedlnost. Už v tomto základním rozdělení je cítit silný vliv Smart City přístupu k posílení pozice MSP. Následně každá z těchto prioritních os obsahuje priority, které definují klíčovou roli Smart City opatření ve vytváření příležitostí pro MSP.

V rámci Konkurenceschopnosti jsou klíčové priority města definovány jako podpora podnikatelských aktivit, digitální kapacity, rozvoje dostupného talentu a otevřenosti města vůči světu. V těchto prioritách je silný akcent rozvoje digitálních dovedností a rozvoje příležitostí pro místní ekonomiku v oblasti digitálních služeb. Na tyto aspekty slouží zaměření města na rozvoj digitální infrastruktury a propojování vědecko-technologického pokroku s městskými komerčními projekty, které dokáží vědecký pokrok úspěšně uplatnit v praxi. 

V ose Udržitelnosti se mají malé a střední podniky města zaměřovat zejména na oblasti cirkulární ekonomiky a vytváření nových center ekonomické aktivity. Právě Digitální a inovativní centra jsou jedním ze základních aspektů rozvoje Smart City řešení, která mohou rozvíjet potenciál městských podniků a rozvíjet jejich know-how. 

Poslední osa s názvem Sociální spravedlnost specificky jmenuje téma udržitelnosti, zejména v oblasti potravinářství a energetiky, čímž se posiluje i sociální aspekt Smart City přímo v rozvojových dokumentech MSP.

Konkrétním příkladem zapojení MSP do rozvoje v rámci Smart City projektů je masové využívání konceptů Superblocks, které se postupně rozšiřují napříč všemi městskými částmi. Superblocks je koncept, podle kterého se město dělí na menší jednotky, které připravují své dopravní řešení, na základě vlastních potřeb a s využitím vlastních kapacit. Právě v tomto směru je klíčové zapojení místních malých a středních podniků, které jsou zvané do jednotlivých řešení na minimalizaci hlučnosti dopravy, zátěže na místní infrastrukturu, jakožto i snižování znečištění. Řešení, do kterých se zapojují MSP zahrnují například přizpůsobení místní infrastruktury, propojování systémů dopravy se službami jako ovládání výtahů na stanici a další řešení, ve kterých je třeba zajistit součinnost místního ekosystému. Klíčovou je zejména spolupráce s technologickými firmami, které dodávají řešení a konzultaci pro jednotlivé městské čtvrti.

 

Martin Reguli, s úpravou Tomáše Lemešaniho

Text je součásti analýzy připravené pro Slovak Business Agency

Odemknout článek

Byznys Biztweet Byznys

  • 5 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu

Můj stát, moje firma aneb Z Babiše Burešem Biztweet Můj stát, moje firma aneb Z Babiše Burešem

Muj stát, moje firma

Oblíbené motto „řídit stát jako firmu“, které do české politiky přinesl fenomén Andreje Babiše, definuje změny, jimiž česká společnost prošla mezi lety 2013–2021. Populismus kombinován s politikou nenávisti přinesl na pozadí ekonomické konjunktury Andreji Babišovi nebývalou popularitu. Společnost zas nebývale rozdělil a přinesl řadu nevratných změn. Titul Můj stát, moje firma odhaluje skutečnou výši dotací, které pobírají firmy, jejichž konečným uživatelem výhod je Andrej Babiš, jejich neobvyklý úspěch v získávání veřejných zakázek či to, jak podnikatelské impérium oligarchy po jeho vstupu do politiky vzkvétalo. Kniha se věnuje také otázce konfliktu zájmů a stavu, kdy veřejné peníze slouží zájmům velkopodnikatelů. Osobitě sleduje zneužívání politicky získaných pravomocí či pokřivení konkurenčního boje a trhu jako takového. Každému čtenáři také lidsky vysvětlí, jak na tento stav doplácí život běžného občana. Pokud je náhod příliš mnoho, nejde o náhodu. A tou, zdá se, nebyl ani průnik oligarchy Babiše do české politiky. Ideálním načasováním dosáhl toho, co se žádnému jinému velkopodnikateli nepodařilo. Česko řídil jako firmu. Svou firmu.

Golden Biztweet Golden

  • 10 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb