Vídeň: Jak se buduje chytré město?

Vídeň je městem, kde je chytrý přístup systematicky propojen s konkrétními sektorovými strategiemi čímž se stal součástí myšlení při přípravě samotných městských strategií.

Prvotním bodem budování tohoto propojení je Rámcová strategie Smart City Vídeň, která definuje strategie pro střednědobou nebo dlouhodobou transformaci města. Zaměřuje se na konkrétní cíle, na které má zaměřovat pozornost města v konkrétních intervalech. 

Pokrok v jednotlivých oblastech se následně pravidelně monitoruje a s ohledem na dosažené výsledky stanovuje nové očekávané standardy města. V současnosti je platným dokumentem Rámcová strategie Smart City Vídeň 2019-2050, která byla přijata městským zastupitelstvem 26. června 2019. Původní dokument, který zavedl cíle a záměry města v oblasti Smart City iniciativy, je z roku 2014. 

Hlavní cíle vídeňské strategie jsou následující:

 • Udělat z Vídně město s nejvyšší kvalitou života a životní spokojeností na světě;
 • Zaměřit se v činnostech města na sociální začlenění obyvatelů ohrožených chudobou;
 • Snížit emise skleníkových plynů na obyvatele do roku 2030 o 50 procent a do roku 2050 o 85 procent ve srovnání s rokem 2005;
 • Snížit konečnou spotřebu energie na obyvatele o 30 procent do roku 2030 a o 50 procent do roku 2050 ve srovnání s rokem 2005;
 • Udělat Vídeň lídrem v oblasti inovací a hlavním městem digitalizace v Evropě do roku 2030.
 • Celkově ale samotná Rámcová strategie Smart City Wien nastavila až 65 konkrétních cílů napříč dvanácti tematickými oblastmi. Poskytuje tak základ pro transformaci města a jednotlivá odvětví, včetně ekonomického programu města. 

V sektoru ekonomického rozvoje Vídně dominují cíle zaměřené na rozvoj cirkulární ekonomiky, recyklace, přilákání investic a talentu a rozvoj podniků v této oblasti. Výsledkem má být vyšší spokojenost se zaměstnáním, jakožto i produktivita a nižší míra utrácení přírodních zdrojů. Klíčovými parametry hospodářského aspektu této strategie jsou oblasti špičkové výzkumné infrastruktury na rozvoj vědy a výzkumu a spolu s tím adekvátně připraveny malé a střední podniky. 

Podpora pro MSP má přijít zejména v oblastech, kde je výzkum velmi intenzivní a umí přinést přidanou hodnotu ve veřejném sektoru, tak pro soukromý sektor. Sem patří zejména mobilita, energetika nebo stavebnictví. Klíčovým aspektem je transfer technologií do komerčního využití.

Tento přístup se podepsal i na klíčových dokumentech rozvoje ekonomiky a podnikatelského prostředí ve Vídni. Nejvýznamnějším dokumentem v této oblasti je dokument s názvem Vienna 2030: Ekonomika a inovace. Tento dokument buduje na aktivitách Vídně v oblasti rozvoje Smart City technologií a inteligentních řešení a propojuje tyto aspekty rozvojem podnikatelského prostředí pro MSP, start-upy i velké podniky. Specificky tento dokument poukazuje na propojení reputace Vídně jako kulturní metropole a využívání tohoto image na přilákání začínajících firem, malých a středních podniků a talentované lidi z celého světa. To podporuje projekty vývoje inovativních řešení v hlavním městě. K dosažení tohoto stavu a rozvoj MSP mají sloužit specifické programy podpory v rámci města.

Jedním významným aspektem je rozvoj a přizpůsobení vzdělávacího systému, lepší nastavení osnov a zajištění kvalifikované pracovní síly pro podniky na území města. Následně má město připravené projekty podpory začínajících podniků, tedy start-upů i MSP, jakožto i inovačních a podnikatelských center, které umí rozvíjet jejich potenciál. 

Tato místa jsou závislá na vysoce kvalitní fyzické a digitální infrastruktuře a dostupnosti technologicky pokročilých produktů a služeb. Právě proto je základem úspěšného rozvoje MSP právě budování na stávajících centrech excelence, silném výzkumu, flexibilní administrativě a občanské společnosti. Základem infrastruktury rozvoje MSP je kombinace inovativní místní samosprávy, inovativních partnerů na úrovni veřejného, soukromého a neziskového sektoru, flexibilního regulačního rámce, dotačních struktur a marketingu města a místního podnikatelského prostředí.

Čtěte také:

Koncept Smart City s pozitivním vlivem na životní prostředí

Digitalizace může být motorem malého podnikání, sociálních služeb i zdravotnictví

Brno: Z města ve stínu Prahy je dnes příklad hodný následování

V neposlední řadě je významným aspektem městské strategie rozvoje malého a středního podnikání rozvoj přidané hodnoty. Tento aspekt je vyzdvihován specificky ve více dokumentech rozvoje, včetně dokumentu Digital Agenda Vienna. Dokument využívá Smart City přístup k rozvoji IT infrastruktury pro podniky. Podniky mají k dispozici prostředí virtuálního IT campusu podporujícího rozvoj inteligentních řešení a výměnu know-how na úrovni města. To zvyšuje zkušenosti městských podniků a jejich vzdělanostní základnu a dovednosti k jejich další práci. Tento přístup je kombinován s politikou otevřených dat, která podobně jako v Brně je základem pro rozvoj řešení soukromých nebo veřejných institucí. Spolu s tím město připravuje i High Tech Research Forum a High Tech Academy na propojení ekosystému Vídně se světovými centry výzkumu a vývoje. Výsledkem je rozvoj přidané hodnoty a hospodářského výkonu start-upů a MSP ve městě.

Samotné město nabízí několik konkrétních příkladů konkrétních projektů, do kterých se zapojují malé a střední podniky. Nejzajímavějším příkladem v tomto směru, který se dá replikovat i v jiných městech, je projekt inovačních laboratoří, jako například Aspern.mobil LAB, který propojuje kapacity výzkumníků a MSP či běžných obyvatel při rozvoji udržitelné mobility ve Vídni. Specifickým aspektem tohoto projektu je multidisciplinární výzkum se zaměřením na lepší uživatelské rozhraní interaktivitu a design. Na tomto vývoji spolupracuje s městem množství malých a středních podniků, které jsou součástí tohoto městského konsorcia. Spolu s nimi je do projektu zapojena Technická univerzita ve Vídni. Projekt je zaměřen na lokální management a konzultace místních firem, které mají know-how o dotčených tématech. Specificky prospěšným sektorem místní ekonomiky jsou ICT podniky, které pomáhají městským čtvrtím dodávat potřebné řešení.

 

Martin Reguli, s úpravou Tomáše Lemešaniho

Text je součásti analýzy připravené pro Slovak Business Agency

Odemknout článek

Byznys Biztweet Byznys

 • 5 Kreditů
 • Přístup k exkluzivnímu obsahu
 • Objednávka služeb
Top

Standard Biztweet Standard

 • 1 Kredit
 • Přístup k exkluzivnímu obsahu

Můj stát, moje firma aneb Z Babiše Burešem Biztweet Můj stát, moje firma aneb Z Babiše Burešem

Muj stát, moje firma

Oblíbené motto „řídit stát jako firmu“, které do české politiky přinesl fenomén Andreje Babiše, definuje změny, jimiž česká společnost prošla mezi lety 2013–2021. Populismus kombinován s politikou nenávisti přinesl na pozadí ekonomické konjunktury Andreji Babišovi nebývalou popularitu. Společnost zas nebývale rozdělil a přinesl řadu nevratných změn. Titul Můj stát, moje firma odhaluje skutečnou výši dotací, které pobírají firmy, jejichž konečným uživatelem výhod je Andrej Babiš, jejich neobvyklý úspěch v získávání veřejných zakázek či to, jak podnikatelské impérium oligarchy po jeho vstupu do politiky vzkvétalo. Kniha se věnuje také otázce konfliktu zájmů a stavu, kdy veřejné peníze slouží zájmům velkopodnikatelů. Osobitě sleduje zneužívání politicky získaných pravomocí či pokřivení konkurenčního boje a trhu jako takového. Každému čtenáři také lidsky vysvětlí, jak na tento stav doplácí život běžného občana. Pokud je náhod příliš mnoho, nejde o náhodu. A tou, zdá se, nebyl ani průnik oligarchy Babiše do české politiky. Ideálním načasováním dosáhl toho, co se žádnému jinému velkopodnikateli nepodařilo. Česko řídil jako firmu. Svou firmu.

Golden Biztweet Golden

 • 10 Kreditů
 • Přístup k exkluzivnímu obsahu
 • Objednávka služeb