Ukrajina v plamenech: "BANDEROVCI": nástroj propagandy, část IV

Povstalecké hnutí Stepana Bandery na Ukrajině je kontroverzní téma. Dezinformátoři a ruská propaganda je označuje za xenofobní nacionalisty kolaborující s Hitlerem. Pro Ukrajince jde o symbol nekonečného boje za svobodu. Skutečnost je mnohem komplikovanější. Banderovci na Ukrajině válčili dekády. Nepřítelem pro ně byl bolševik i nacista. Část IV.

Platforma Independence sleduje hrozby nezávislosti a demokracie v zemích V4 a Pobaltí. Sleduje hrozby pro vývoj demokracie v regionu, kdo tyto hrozby způsobuje i možné důvody proč. Independence sleduje formy negativních vlivů, klíčové postavy a finance, které za tímto děním stojí. 

Pokud považujete texty projektu Independence za přínosné, staňte se patronem projektu

V podstatě spoléháme na síly ukrajinského lidu, na síly všech utlačovaných národů Sovětského svazu.

Ukrajina v plamenech: "BANDEROVCI": nástroj propagandy, část III

Proč musíme vést svůj boj metodou ozbrojeného podzemí?

V teroristických podmínkách Sovětského svazu nemáme možnost vést svůj osvobozenecký boj jinou formou než ozbrojeným podzemím. Proto jsme dnes nuceni sedět v lesích, ve sklepeních pod zemí.

 

Tyto formy boje nám vnutil nepřítel. Je jasné, že takové formy politického boje jsou neobyčejně tvrdé. V podmínkách Sovětského svazu jsou však takové formy boje jediné možné, budeme pokračovat v boji tak, jak jsme bojovali dosud. Tato taktika je také jedinou správnou taktikou pro všechny ostatní národy utlačované bolševiky.

Považujeme výchovu revolučního vědomí a protibolševické politické aktivity utlačovaných národů a pracujících mas Sovětského svazu za předpoklad vzniku masového revolučního protibolševického boje v SSSR.

O tuto výchovu usilujeme jak prostřednictvím revoluční propagandy, tak přímým aktivním bojem předvoje revoluce – revolučních organizací – a zapojením širokých sovětských lidových mas do tohoto boje.

Jaký je bezprostřední cíl našich ozbrojených a sabotážních akcí?

Naše ozbrojené akce a sabotážní akce mají tento bezprostřední cíl: zbavit bolševické okupanty možnosti pevně se usadit na ukrajinské půdě, kterou okupují, zbavit je možnosti beztrestně terorizovat a drancovat ukrajinský lid a přírodní bohatství jeho země; ochránit ukrajinský vlastenecký živel před terorem MIA a MGB; překazit pokusy MIA a MGB o nasazení agentů; zabránit rozvoji bolševických organizací nepřátelských ukrajinskému lidu (mládežnických, kulturních); zničit zvláště aktivní a neprospěšné ukrajinské vlastenecké živly.

My, ukrajinští revolucionáři a povstalci, nebojujeme proti sovětským pracujícím masám.

V našem boji se my, banderovci, stavíme pouze proti bolševickým imperialistům, to znamená proti stranické špičce a všem těm živlům, které bez ohledu na svůj sociální a národnostní původ této špičce věrně slouží.

Je podlou lží, že střílíme všechny obyvatele Podkarpatské Rusi bez rozdílu. Nebojujeme proti podsovětským masám.

To mohou potvrdit tisíce postsovětských lidí - kolchozníků, dělníků a intelektuálů, s nimiž jsme se setkali, hovořili s nimi, kterým jsme předali naši literaturu. Tisíce hladovějících lidí, kterým jsme pomáhali, jak jen to šlo.

Ničíme pouze vedoucí představitele strany, ministerstva vnitra a všechny ty podřadné, prodejné živly, které aktivně vystupují proti našemu hnutí a jsou nepřátelské vůči ukrajinskému lidu.

Jak se my, banderovci, díváme na vyhlídky našeho boje?

Víme, že nás v našem boji čekají velké obtíže. Jsme si velmi dobře vědomi toho, že naše síly jsou stále malé a síly nepřítele velké. Jsme si také vědomi, jak obtížné je vést revoluční boj v podmínkách bolševického impéria.

Věříme totiž ve spravedlnost naší věci a v lidi. Tato víra byla až dosud vždy hlavním zdrojem naší síly a zůstane jím i v budoucnu. Bojujeme za nejvlastnější zájmy jak ukrajinského národu, tak všech ostatních národů Sovětského svazu. Celý ukrajinský národ, stejně jako všechny ostatní národy na jihu Sovětského svazu, nás může jen následovat.

Dnes nás aktivně sleduje velká část Ukrajiny. Dnes máme na své straně sympatie celého utlačovaného ukrajinského lidu, značné části pracujících mas celého Sovětského svazu, které o nás byly správně informovány.

Zítra se k našemu boji aktivně připojí zbytek Ukrajiny. Zítra se po naší cestě vydají všechny národy Sovětského svazu.

Jak v podmínkách bolševické reakce v Sovětském svazu a v nově obsazených zemích jihovýchodní a střední Evropy, tak na pozadí nezdravých vztahů na Západě, my, banderovci, z hlediska cílů našeho boje a jeho morálních základů představujeme nejhlubší, stále živé a zdravé touhy národů a pracujících mas po politickém a sociálním pokroku.

Síly revoluce, síly pokroku vždy porazí síly reakce. Takový je zákon společenského vývoje.

V boji proti bolševické reakci nakonec zvítězíme my, banderovci. Již dnes v revolučním podzemí, bojují kromě Ukrajinců i zástupci jiných národností: Rusové, Tataři, Bělorusové, Gruzínci. Věříme, že v blízké budoucnosti budou tisíce revolucionářů všech národností SSSR bojovat společně s námi na našich národních územích.

Náš optimismus do budoucna se zakládá také na tom, že se bolševikům, ministerstvu vnitra dosud, tedy po čtyři roky, nepodařilo nás zničit, rozbít naše podzemní organizace.

Dokonce i ministerstvo vnitra se stalo bezmocným proti naší vysoké ideologii, proti našemu mistrovství v konspiraci, proti našemu masovému hrdinství a vytrvalosti. Když jsme vydrželi náš dosavadní boj, vydržíme i v budoucnu.

Čtěte také:

Ukrajina v plamenech: ORANŽOVÁ REVOLUCE, část I

Ukrajina v plamenech: ORANŽOVÁ REVOLUCE, část II

Vzniká kniha o okolnostech války na Ukrajině. Autoři spustili sbírku na její přípravu

Máme zkušenosti, které potřebujeme k boji v bolševickém systému, zocelení dosavadními boji, zahřátí sympatiemi, s nimiž se setkáváme všude, kam jdeme, mezi všemi národy utlačovanými bolševiky. Posilněni podporou, které se nám dostává od ukrajinských mas, kráčíme odvážně vpřed k našemu cíli – svržení bolševické nadvlády v SSSR, vybudování nezávislého ukrajinského státu a osvobození národů a pracujících mas celého SSSR.

Styl našeho boje

Pro nás, banderovce, je typický samostatný vysoce heroický styl revolučního boje. Je založen na neslýchané, nevídané ideologii účastníků našeho hnutí a hlubokém vlastenectví.

Neuznáváme ani zajetí, ani kapitulaci před nepřítelem. Ukrajinští revolucionáři a povstalci se zpravidla nevzdávají živí do rukou nepřítele: v bezvýchodné situaci střílejí posledními vlastními náboji nebo vybuchují posledními vlastními granáty.

Neuznáváme jiný život než aktivní boj za naše vznešené revoluční ideály. Svůj boj nevzdáme, dokud bude žít byť jen jeden revolucionář.

Ani ty nejtěžší obtíže a nebezpečí, ani ty nejtěžší překážky nás nezastraší. Nezlomí nás ani smrt našich přátel, ani dočasné neúspěchy v našem boji. Dobrovolně se podřizujeme železné disciplíně, která v našich řadách panuje pro vítězství našich myšlenek.

My, ukrajinští revolucionáři a povstalci, pokračujeme v nejlepších tradicích osvobozování ukrajinského a všech ostatních národů v SSSR.

My, ukrajinští revolucionáři a povstalci, bojující za národní a sociální svobodu ukrajinského lidu, za státní nezávislost Ukrajiny, pokračujeme v díle takových velkých bojovníků za osvobození Ukrajiny v našich dějinách, jako byli Chmelnický, Mazepa, Petljura, navazujeme na tradice takových osvobozeneckých organizací po roce 1920, jako byl Ukrajinský osvobozenecký svaz, Bratrstvo ukrajinských státníků, bojujeme za uskutečnění snů a ideálů takových velkých Ukrajinců, jako byli Ševčenko, Franco a Lesja Ukrajinka.

V úsilí o vybudování spravedlivého a pokrokového politického a sociálního řádu v celém SSSR, o osvobození všech národů Sovětského svazu z národního a sociálního bolševického jha, my, banderovci, pokračujeme v tradicích osvobozeneckého boje všech národů zotročených carismem, pokračujeme v práci všech těch ruských revolucionářů v období před rokem 1917, kteří skutečně chtěli skoncovat s národním a sociálním otroctvím v Rusku, kteří skutečně chtěli vybojovat politickou svobodu pro masy Ruska.

To jsme my, banderovci, a za to bojujeme.

* * *

Již čtyři roky se ze západní Ukrajiny střílí do celého Sovětského svazu. Již čtyři roky se na území západní Ukrajiny – malého koutu kolosálního Sovětského svazu – odehrávají neobyčejně urputné a hrdinské boje.

Ať každý podsovětský člověk a každý kolchozník, dělník a intelektuál ví: zde, na Ukrajině, se poprvé v dějinách stabilizovaného SSSR rozhořelo centrum revolučního boje za svržení bolševického zotročujícího a vykořisťovatelského režimu a za vybudování skutečně spravedlivého politického a sociálního řádu na území dnešního SSSR.

Zde poprvé v dějinách vzniklého SSSR několik desítek tisíc ukrajinských vlastenců – synů pracujícího ukrajinského lidu – přísahalo, že raději zemře, než aby submisivně snášelo bolševické týrání, než aby souhlasilo se zločinnou, z národního a sociálního hlediska, politikou bolševických banditů.

My, banderovci, bojujeme a umíráme s myšlenkou na budoucí svobodu a šťastný život ukrajinského lidu, s myšlenkou na budoucí svobodu a šťastný život všech postsovětských národů.

My, banderovci, bojujeme a umíráme s vírou, že nás budou po tisících následovat miliony nových bojovníků z celé Ukrajiny, z celého Sovětského svazu, a že náš boj – boj za svobodu národů a člověka - skončí vítězstvím nad bolševickou reakcí.

My, banderovci, bojujeme a umíráme s pocitem hrdosti, že jsme v černých dnech bolševické reakce jako první vydláždili cestu ke svobodě jak celému ukrajinskému lidu, tak národům a pracujícím masám celého Sovětského svazu, a že nám dějiny předurčily být prvními, kdo zahájí nové období východní Evropy a bolševické Asie – období jejich skutečného národního a sociálního osvobození.

Upřímně soucítíme se všemi sovětskými matkami a otci, jejichž nevinní synové padli v boji proti nám proti své vlastní vůli. Vinu na tom nese ministerstvo vnitra. Pohnalo je to proti nám silou. Jsou to oběti teroru.

Dnes, na počátku pátého roku našeho osvobozeneckého boje proti bolševismu, z našich revolučních zákopů, odrážejících zběsilé útoky, mezi mrtvolami našich padlých přátel, zkrvavených, ale nezkřivených, zvedáme ještě výše náš revoluční prapor.

Lidé Sovětského svazu! Sovětské pracující masy! Podívejte se na tento transparent! Podívejte se a čtěte!

Jsme pro svobodu národů a člověka!

Jsme pro osvobození od bolševického národního a sociálního jha všech národů a pracujících Sovětského svazu!

Pryč s bolševickým utlačovatelským a vykořisťovatelským systémem!

K boji pod tímto praporem, k boji spolu s námi, vyzýváme všechny, kteří jsou jen utlačováni jhem bolševických utlačovatelů a vykořisťovatelů, všechny, kteří jen mají sílu a odvahu bojovat!

Dost na tom, abychom nadále tolerovali bolševické zneužívání a násilí! Pro člověka je hanbou podřizovat se jhu a biči!

Dost bylo němých otroků! Dost bylo potlačování hněvu a nenávisti vůči bolševickým utlačovatelům!

Povstaňte k revolučnímu boji proti kremelským zotročovatelům a vykořisťovatelům!

Ukrajinci z východních oblastí Ukrajiny! My, ukrajinští revolucionáři a povstalci – bojovníci za svobodu a nezávislost Ukrajiny – se na vás obracíme: zapojte se do revolučního osvobozeneckého boje proti bolševickému jhu! Boj za svobodu a nezávislost ukrajinského lidu je svatou povinností každého syna Ukrajiny!

Zotročené národy Sovětského svazu! Bělorusové, Gruzínci, Arméni, Ázerbájdžánci, Litevci, Lotyši, Estonci, Karelští Finové, Uzbekové, Kazaši, Tádžikové, Kyrgyzové, Turkmeni, Tataři, Kalmykové, Baškirci, Moldavané! Povstaňte do národně a sociálně-osvobozeneckého boje proti moskevským utlačovatelům za přestavbu SSSR na principu nezávislých národních států všech národů Podkarpatské Rusi!

Rusové! Bojujte za svržení bolševické diktatury, za zničení bolševického vykořisťovatelského systému – za demokratické Rusko, za skutečnou sociální rovnost a spravedlnost!

Sovětští dělníci, kolchozníci a intelektuálové! Bolševické jaěmo je stále těžší a těžší. Chudoba a bída nemají konce. Teror a pronásledování nemají konce. Dost na to, abychom to poslušně snášeli! Vyhlaste revoluční boj za své politické a sociální osvobození!