Ukrajina v plamenech: "BANDEROVCI": nástroj propagandy, část III

Povstalecké hnutí Stepana Bandery na Ukrajině je kontroverzní téma. Dezinformátoři a ruská propaganda je označuje za xenofobní nacionalisty kolaborující s Hitlerem. Pro Ukrajince jde o symbol nekonečného boje za svobodu. Skutečnost je mnohem komplikovanější. Banderovci na Ukrajině válčili dekády. Nepřítelem pro ně byl bolševik i nacista. Část III.

Platforma Independence sleduje hrozby nezávislosti a demokracie v zemích V4 a Pobaltí. Sleduje hrozby pro vývoj demokracie v regionu, kdo tyto hrozby způsobuje i možné důvody proč. Independence sleduje formy negativních vlivů, klíčové postavy a finance, které za tímto děním stojí. 

Pokud považujete texty projektu Independence za přínosné, staňte se patronem projektu

Ukrajina v plamenech: "BANDEROVCI": nástroj propagandy, část II

A proč to moře smutku, proč to moře krve a slz?! Jen proto, že západní Ukrajinci milují Ukrajinu – svou vlast, protože stejně jako ostatní lidé na světě chtějí žít svobodný a nezávislý život.

My, ukrajinští revolucionáři a povstalci, bojujeme proti bolševickým otrokářům, protože zapřahají ženy v kolchozech do povozů, nutí je nosit na ramenou hnůj na pole kolchozů a odsuzují kolchozníky k mnohaletému vězení za pár klasů, které se odváží utrhnout, aby se zachránili před hladem. Protože bolševičtí vykořisťovatelé zcela okrádají kolchozníky o produkty jejich práce a platí jim 300 gramů chleba za pracovní den; protože srazili ukrajinské rolnictvo na dno bídy a utrpení.

Bojujeme proti bolševickým otrokářům, protože ukrajinští dělníci jsou nuceni žít z permanentního hladu, stát dlouhé fronty na chleba, žít ve slumech, být fyzicky vyčerpáni neobvykle vysokým tempem výroby a stachanovštinou, třást se před přísnými tresty za sebemenší zpoždění v práci.

Bojujeme proti bolševickým zločincům, protože nahnali ženy do dolů, šachet, na sanační práce, kde jim vyčerpávají zdraví, protože odtrhli matky od dětí, protože desetitisíce těchto dětí bez dozoru jsou nuceny houfně se potulovat po trzích, nádražích, restauracích a prosit o kus chleba.

Bojujeme proti bolševickým utlačovatelům, protože nutí ukrajinskou inteligenci, aby se stavěla proti svému lidu, nutí ji být arogantní, špinit všechny národní svátosti, nutí ji získávat prostředky k obživě další fyzickou prací, nedává jí možnost svobodně se věnovat tvůrčí práci.

Může ukrajinský vlastenec, který vidí a chápe veškerou zločinnost, veškerý banditismus bolševické politiky vůči ukrajinskému lidu a pracujícím masám vůbec, neslibovat boj do posledního dechu, do poslední kapky krve?

My, banderovci – ukrajinští revolucionáři a povstalci – přísaháme, že nepřestaneme v našem protibolševickém osvobozeneckém boji - až do úplného osvobození Ukrajiny od bolševické nadvlády, až do úplného zničení bolševického zotročujícího a vykořisťovatelského systému! [...]

 

Za co my banderovci bojujeme?

  1. Chceme na ukrajinské půdě vybudovat nezávislý ukrajinský stát se spravedlivým politickým, sociálním a ekonomickým systémem. Všichni ukrajinští vlastenci vždy usilovali a usilují o národní nezávislost.

Jsme přesvědčeni – a potvrzuje to historická zkušenost ukrajinského lidu, zkušenost jiných porobených národů – že pouze nezávislý ukrajinský stát poskytne ukrajinskému lidu nejlepší podmínky pro jeho plnohodnotný duchovní a materiální rozvoj, že pouze nezávislý ukrajinský stát může být spolehlivou zárukou skutečně svobodného, skutečně šťastného a prosperujícího života ukrajinského lidu.

Ukrajinský lid, zbavený státní nezávislosti, byl a je v minulosti i dnes vystaven pouze národnostnímu, politickému a sociálnímu útlaku a ekonomickému vykořisťování ze strany okupantů. Ukrajinský lid bude moci ukončit svůj nezáviděníhodný osud pouze tehdy, když si vybuduje vlastní nezávislý národní stát.

  1. Jsme za přestavbu současného SSSR podle principu nezávislých národních států všech národů Podkarpatské Rusi. Takové řešení národnostní otázky v SSSR by bylo jediným skutečně spravedlivým a pokrokovým řešením. O to usilovaly národy Ruska v roce 1917. Zasadíme smrtelnou ránu velkoruskému imperialismu, nejhoršímu nepříteli všech současných sovětských národů, nejnebezpečnějšímu nepříteli celého světa.

My, „podsovětský“ lid, musíme pochopit, že dokud budou moskevští imperialisté – bílí nebo rudí, carští nebo bolševičtí – ovládat území SSSR, dokud budou vždy snít o nadvládě nad celým světem.

Dokud však budou moskevští vládci pěstovat takové sny, budou vždy usilovat o vybudování co nejsilněji centralizovaného státu, o nastolení co nejsilnější moci – autokracie nebo diktatury; tak dlouho budou vždy směřovat celý svůj hospodářský život k přípravě útočných válek; tak dlouho budou vždy usilovat o vytvoření silného a rozsáhlého aparátu útlaku, velké a mocné armády, což povede i k posílení společenského a ekonomického postavení dominantní strany.

Přestavba SSSR na principu nezávislých národních států všech národů v rámci Sovětského svazu je tedy nejen předpokladem skutečného národního osvobození národů v rámci Sovětského svazu, nejen nejdůležitějším a nejpodstatnějším krokem ke zničení imperialismu vůbec, ale také nejnutnějším předpokladem skutečného sociálního a politického osvobození pracujících mas dnešního SSSR, nejnutnějším předpokladem vybudování skutečně spravedlivého, reálného a realistického státu.

  1. Jsme za úplné uskutečnění myšlenky svobodných národních států světa, za odstranění jakéhokoli imperialismu z mezinárodního života. My, banderovci, věříme, že systém svobodných národních států tím, že uspokojuje přirozenou touhu všech národů po nezávislém státním životě a poskytuje jim nejlepší podmínky pro plný rozvoj, vytváří nejlepší podmínky pro úzkou spolupráci mezi národy.

Hlavní překážkou mezinárodní spolupráce je dnes nedostatek vzájemné důvěry mezi národy, vzájemné podezírání mezi jednotlivými státy. Tuto nedůvěru lze odstranit pouze plným uplatněním zásady sebeurčení národů, pouze odmítnutím jakéhokoli imperialismu v národní politice.

  1. Jsme za vybudování beztřídní společnosti v nezávislém ukrajinském státě, za skutečné zničení vykořisťování člověka člověkem na Ukrajině, za vítězství myšlenky beztřídní společnosti na celém světě, zejména na území současného SSSR.

Základem této společnosti v nezávislém ukrajinském státě bude, jak jsme již řekli, na jedné straně veřejné vlastnictví nástrojů a výrobních prostředků a na druhé straně skutečná demokracie v oblasti vnitropolitického systému. Veřejné vlastnictví nástrojů a výrobních prostředků vyloučí možnost vzniku vykořisťovatelských tříd na ekonomickém základě.

Na rozdíl od dnešního SSSR by skutečná demokracie v oblasti politického uspořádání znemožnila vznik nových parazitických skupin na základě politických privilegií.

  1. Jsme za skutečnou demokracii, proti diktatuře a totalitě všeho druhu, za svobodu slova, tisku, shromažďování, světonázoru, za poskytnutí všech národnostních a občanských práv národnostním menšinám na Ukrajině, proti policejní všemocnosti, za vládu, která bude považovat za svou nejvyšší povinnost sloužit zájmům lidu, a ne svým imperialistickým plánům.

"Lidová moc Ukrajiny, která nemá ve svém státě žádné dobyvačné cíle, dobyté země a porobené národy, nebude plýtvat časem, energií a prostředky na vytváření aparátu útlaku a vykořisťování. Ukrajinská lidová moc zaměří všechny své ekonomické zdroje a veškerou svou lidskou energii na budování nového státního zřízení, spravedlivého společenského řádu, hospodářského rozvoje země a zvyšování kulturní úrovně lidu".

Podrobný program boje je popsán v Programu OUN, přijatém na III. mimořádném podzemním kongresu, který se konal ve dnech 21.-25. srpna 1943. Tento program je také masově distribuován jako samostatná brožura.

Z výše uvedeného o naší ideologii a politice zcela jednoznačně vyplývá, že naše banderovské revoluční hnutí nemá nic společného s fašismem nebo hitlerismem. Ve své podstatě je naše hnutí lidovým národně-sociálním osvobozeneckým hnutím.

Je nám cizí jakýkoli šovinismus, hnusí se nám jakýkoli imperialismus a bojujeme proti němu, jsme proti jakékoli diktatuře a totalitě, jsme pro zničení jakéhokoli vykořisťování člověka člověkem, pro vybudování skutečně beztřídní společnosti.

Čtěte také:

Ukrajina v plamenech: ORANŽOVÁ REVOLUCE, část I

Ukrajina v plamenech: ORANŽOVÁ REVOLUCE, část II

Vzniká kniha o okolnostech války na Ukrajině. Autoři spustili sbírku na její přípravu

My, banderovci, jsme pro revoluci v celém SSSR, pro jednotnou frontu boje všech utlačovaných národů a pracujících mas Sovětského svazu.

Směřujeme k uskutečnění našich cílů prostřednictvím lidové národně-sociální osvobozenecké revoluce jak na Ukrajině, tak mezi všemi ostatními národy SSSR. Vyzýváme všechny porobené podsovětské národy a pracující masy všech národností SSSR, aby spolu s námi bojovaly za svržení bolševického režimu.

Bolševické jařmo drtí stejně ukrajinský i všechny ostatní sovětské národy. Bolševičtí utlačovatelé jsou stejnými nepřáteli jak ukrajinského, tak všech ostatních porobených sovětských národů.

Národy Sovětského svazu se mohou osvobodit z bolševického jha pouze revolučním bojem proti bolševickým utlačovatelům a vykořisťovatelům - bojem, který sovětské národy povedou za přestavbu SSSR na principu nezávislých národních států, za skutečnou demokracii ve vnitropolitickém uspořádání jednotlivých národních států, za skutečně beztřídní společnost, za absolutní odstranění jakéhokoli imperialismu ze vzájemných vztahů, za co nejužší vzájemnou spolupráci, založenou na skutečné rovnosti a vzájemném respektu.

Čím dříve si národy Sovětského svazu uvědomí nutnost revolučního boje proti bolševickým utlačovatelům, tím kratší bude jejich utrpení - utrpení otroků v bolševickém vězení národů, tím menší budou jejich oběti, které jsou denně nuceny přinášet v důsledku teroristické politiky bolševiků, tím dříve budou moci žít skutečně svobodný, skutečně šťastný život.

Usilujeme o vytvoření jednotné revoluční protibolševické fronty národů Ukrajiny, Běloruska, Pobaltí, Kavkazu, Střední Asie, Sibiře, národů jihovýchodní a střední Evropy, které bolševici v poslední válce skutečně okupovali.

Revoluční a pokrokové elementy národů Ukrajiny, Běloruska, Pobaltí, Kavkazu a některých národů jihovýchodní Evropy v emigraci se již dnes spojily ke společnému protibolševickému boji na námi propagované politické platformě v Antibolševickém bloku národů (ABN).

Jednotlivé řídící orgány již působí v exilu. Následovat by mělo sjednocení aktivní revoluční protibolševické fronty jak v SSSR, tak v zemích znovu okupovaných Moskvou. Bude to obrovský krok ke svržení bolševického vězení národů, k osvobození všech národů zotročených bolševiky.

Vyzýváme také ruský lid k boji proti kremelským utlačovatelům a vykořisťovatelům.

Ruské masy jsou vystaveny stejnému politickému a sociálnímu útlaku ze strany kremelských bossů jako neruské národy.

V roce 1917 povstal ruský lid spolu se všemi národy Ruska do revolučního boje proti carské samovládě, proti statkářům a kapitalistům, ve jménu skutečné politické svobody, ve jménu skutečné sociální rovnosti a spravedlnosti, ve jménu skutečného zničení politické a sociální reakce v Rusku. To je vše, čeho ruský lid nedosáhl.

Bolševičtí uzurpátoři násilně vyrvali moc z rukou ruského lidu a pod rouškou revolučních frází nastolili na území bývalého Ruska nový druh samovlády, vybudovali nový vykořisťovatelský systém.

Ruský lid se netěšil politické svobodě v carském, autokratickém Rusku a netěší se jí ani dnes v bolševickém, diktátorském SSSR. V carském Rusku byly ruské pracující masy vykořisťovány statkáři a kapitalisty a dnes jsou vykořisťovány bolševickými hodnostáři.

Ruský lid dosud nerealizoval své představy o politické a sociální svobodě. Tyto myšlenky čekají na armádu nových bojovníků mezi ruským lidem.

Ruským lidovým masám utlačovaným a vykořisťovaným dříve carismem a nyní bolševickou klikou, ruským lidovým masám, které mají odvahu a nacházejí sílu povstat do revolučního boje proti svým utlačovatelům, ruským lidovým masám, které odmítají a nenávidí veškerý imperialismus, my, ukrajinští revolucionáři a povstalci, vyjadřujeme jen upřímné sympatie.

S radostí přivítáme ruský lid v čele revolučního boje za svržení bolševického zotročujícího a vykořisťovatelského systému.

Jak se díváme na válku?

S válkou mezi SSSR a jeho protivníky počítáme pouze jako s pomocným momentem v našem boji, jako s příznivou okolností, která nám usnadní vlastní osvobozen&iacu