Zemědělci podali téměř 30 000 jednotných žádostí

V řádnému termínu pro podání jednotné žádosti jich bylo podáno 29 930.

Termín pro řádné podání končil 15. května, žádost však lze podat až do 9. června, avšak již se sankcí 1 % za každý pracovní den. Jednotná žádost se podává výhradně přes Portál farmáře.

„Počty žadatelů jsou zatím obdobné jako v minulém roce, což svědčí o plynulém přechodu podávání žádostí v rámci nové společné zemědělské politiky,“ řekl Petr Dlouhý generální ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu. I přes určité obavy zemědělské veřejnosti s přechodem na nové programové období se ukázalo, že počty žadatelů plně korespondují s předcházejícími lety. Nenaplňuje se tak ani obava, že by docházelo k účelovému dělení farem z důvodu nových dotačních podmínek vázaných na doplňkovou redistributivní podporu příjmu pro udržitelnost na prvních 150 ha. 

Fond pořádal celou řadu webinářů a seminářů tak, aby žadatelé měli dostatek informací. Účinnou podporu žadatelům také již tradičně poskytla naše regionální pracoviště, kterých máme 65. Dotazy zemědělců směřovaly napříč všemi dotačními tituly a opatřeními. Nejčastěji se však samozřejmě dotýkaly oblasti aktivního zemědělce či identifikace příjemců dotací a nových ekoschémat. Infolinka zaznamenala o 15 % dotazů více ve srovnání s loňským rokem,“ dodal Petr Dlouhý.

 „Počet podaných žádostí, který činí téměř 30 tisíc, podalo celkem 28 807 žadatelů. Někteří žadatelé podají žádost chybně či opakovaně, proto se liší počet žádostí a žadatelů. Tito žadatelé pak své nerelevantní žádosti stahují. Jenom pro srovnání s loňským rokem mohu uvést, že bylo za celé období, tedy v řádném termínu i v termínu se sankcí podáno 31 002 žádostí a podalo je 30 420 žadatelů,“ uvedl Vítězslav Vopava, ředitel Sekce přímých plateb, environmentálních podpor PRV a SOT.

Součástí programového období 2023–2027 bude i nově monitoring zemědělských ploch s využitím družic označovaný jako AMS (Area monitoring systém). Tento systém bude ověřovat způsobilost podaných žádostí o dotace pro všechna opatření na plochu v rámci jednotné žádosti, bude se tedy jednat o základní podpory příjmu pro udržitelnost BISS, podporu příjmu vázanou na produkci CIS, celofiremní ekoplatba, opatření malý zemědělec či neprojektové intervence agroenvironmentálně-klimatická opatření AEKO, opatření podporující oblasti s přírodními omezení ANC, opatření podporující ekologické zemědělství EZ či opatření Natura 2000. Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost CRISS a opatření podporující mladé zemědělce nebudou explicitně součástí scoreboardu v Portálu AMS, ale projeví se v rámci vyhodnocení BISS.

Systém AMS přinese Fondu i žadatelům informace, zda byly na pozemku uskutečněny deklarované zemědělské aktivity, k jejichž plnění se klient v žádosti zavázal. Z tohoto důvodu budou služby AMS dostupné až po zahájení těchto aktivit, nejdříve v červnu letošního roku. Pro žadatele připravujeme také sérii seminářů či webinář,“ upřesnil Vítězslav Vopava.