Saldo státního rozpočtu za leden až květen 2021 dosáhlo –255,0 mld. Kč

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci května deficitem ve výši 255,0 mld. Kč.

Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 261,9 mld. Kč.

Pokračující protiepidemická opatření omezující ekonomickou aktivitu měla i nadále negativní dopad na daňové výnosy státního rozpočtu, jejichž pokles byl prohlubován snížením zdanění práce, kapitálu či majetku, a dále změnou rozpočtového určení daní ve prospěch územních rozpočtů. Spolu s podporou státu zaměřenou na pomoc zasaženým sektorům ekonomiky, sociálnímu a zdravotnímu systému se jedná o hlavní příčiny meziročního propadu hospodaření státního rozpočtu za prvních pět měsíců o 98,5 mld. Kč. Propad hospodaření státního rozpočtu v průběhu května o 63,0 mld. Kč byl meziročně nižší o 0,7 mld. Kč.

Příjmy rozpočtu ovlivněné restrikcemi ekonomické činnosti a diskrečními opatřeními meziročně poklesly o 3,3 % (-18,7 mld. Kč), z čehož daňové příjmy bez pojistného o -9,1 % (-22,7 mld. Kč). V uplynulých dvou měsících bylo patrné zpomalení poklesu, ke kterému přispěl zejména výběr daně z přidané hodnoty za duben až květen meziročně vyšší o 26,3 % (+10,2 mld. Kč). Nová úprava rozpočtového určení daní ve prospěch obcí a krajů snížila inkaso státního rozpočtu o 7,9 mld. Kč. Příjmy mírně vylepšoval mimořádný výnos z aukce kmitočtů za 5,6 mld. Kč, na druhou stranu je zkreslilo 13 mld. Kč z výnosů z dividend realizovaných loni v březnu. Příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů byly o 2,4 mld. Kč nižší.

Do inkasa daně z příjmů fyzických osob placené plátci (-37,3 %, -17,4 mld. Kč) se v meziročním srovnání promítá vliv daňových změn účinných od roku 2021, zejména snížení základu daně o více než 25 % a zvýšení slevy na poplatníka. Inkaso dále negativně ovlivnil kompenzační bonus vyplacený v průběhu roku 2021 s dopadem cca 10,7 mld. Kč na příjmy státního rozpočtu. Květnové inkaso naopak navýšila výplata odměn zdravotníkům.

Na inkasu daně z příjmů právnických osob (+12,5 %, +3,4 mld. Kč), podobně jako u daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky (+1,6 mld. Kč), se v meziročním srovnání projevila opatření ke zmírnění dopadů COVID-19. Jedná se o faktický posun lhůty pro podání přiznání a zaplacení daně v roce 2020 a 2021 a dále o úpravu lhůt pro podání přiznání a zaplacení daně u elektronicky podaných daňových přiznání od roku 2021.

Příspěvky z pojistného na sociální zabezpečení nejsou v tomto roce přímo dotčeny změnou zákonné úpravy, vyjma marginálního dopadu zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Dosavadní pozitivní vývoj jejich inkasa (+5,9 %, +13,4 mld. Kč) převyšující tempo očekávané novelizovaným rozpočtem o 1,9 p. b. je částečně ovlivněn dopady zrušení minimálních záloh na sociální pojištění a zdravotní pojištění u OSVČ v průběhu minulého roku a výplatou odměn zdravotníkům v uplynulém měsíci.

Inkaso daně z přidané hodnoty (+2,5 %, +2,6 mld. Kč) bylo kromě změny rozpočtového určení daní tlumeno nižšími sazbami daně na stravovací a další služby a zboží od května a července 2020, stejně jako restriktivními opatřeními proti šíření epidemie. Čistě za měsíce duben a květen byl výnos daně na úrovni veřejných rozpočtů meziročně vyšší o 18,3 mld. Kč. Hlavními příčinami jsou mimořádný propad inkasa v dubnu a v květnu 2020 v důsledku propuknutí nemoci COVID-19, vyšší počet pracovních dní v roce 2021 a také faktický posun lhůty pro podání přiznání a zaplacení daně za zdaňovací období únor 2021 do 15. dubna 2021.

Inkaso spotřebních daní (-15,5 %, -9,3 mld. Kč) nadále negativně ovlivňují dopady opatření zaváděných k zastavení šíření nákazy nemoci COVID-19. Vzhledem ke splatnosti daně by se případná uvolnění měla v inkasu projevit až s časovým zpožděním. Výrazně klesl výnos spotřební daně z minerálních olejů (-14,2 %, -4,3 mld. Kč) jako důsledek restrikcí a celkového oslabení ekonomiky, ale také snížení sazby spotřební daně z motorové nafty o 1 Kč/l. Meziroční pokles inkasa nastal i v případě spotřební daně z tabákových výrobků (-21,3 %, -4,9 mld. Kč), kde se projevuje tradiční výkyv v odběru tabákových nálepek při změně sazby spotřební daně, ale také omezení přeshraničních nákupů. Uzavřená restaurační zařízení a slabý cestovní ruch snížil inkaso spotřební daně z piva (-16,4 %, -0,3 mld. Kč). Dosud klesající inkaso spotřební daně z lihu začíná od měsíce května meziročně růst (+1,7 %, +0,1 mld. Kč).