Plnění státního rozpočtu za duben 2021

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci dubna deficitem ve výši 192,0 mld. Kč.

Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 192,4 mld. Kč.

Pokračující restriktivní protiepidemická opatření omezující ekonomickou aktivitu mají i nadále negativní dopad na daňové výnosy státního rozpočtu, jejichž pokles je prohlubován snížením zdanění práce, kapitálu či majetku, a dále změnou rozpočtového určení daní ve prospěch územních rozpočtů. Spolu s podporou státu zaměřenou na pomoc zasaženým sektorům ekonomiky, sociálnímu a zdravotnímu systému se jedná o hlavní příčiny meziročního propadu hospodaření státního rozpočtu za první čtyři měsíce o 98,2 mld. Kč.

Podrobná data, včetně výše realizované pomoci a výdajů souvisejících s COVID-19, naleznete v přiložených tabulkách.

Příjmy rozpočtu jsou i nadále ovlivněny restrikcemi ekonomické činnosti doprovázenými poklesem zaměstnanosti a diskrečními opatřeními na příjmové straně. Celkové příjmy meziročně poklesly o 5,6 % (-26,2 mld. Kč), z čehož nejzřetelněji daňové příjmy bez pojistného (-12,9 %, tj. -27,6 mld. Kč). V uplynulém měsíci bylo patrné zpomalení poklesu, kdy zejména výběr daně z přidané hodnoty vedl ve srovnání se samotným dubnem 2020 k růstu daňových příjmů státního rozpočtu o 7,2 mld. Kč, tj. o 23,9 %. Nová úprava rozpočtového určení daní zatím přispěla do rozpočtu obcí a krajů navíc 6,7 mld. Kč. O stejnou částku inkasuje státní rozpočet na sdílených daních, jako jsou daň z přidané hodnoty a daně z příjmů, méně. Inkaso mírně vylepšovaly příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů s nárůstem o 9,8 % (+4,3 mld. Kč) a také mimořádný výnos z aukce kmitočtů (5,6 mld. Kč) realizované již koncem minulého roku. Na druhou stranu je meziroční srovnání negativně zkresleno o 13 mld. Kč, které v březnu 2020 navýšily příjmy rozpočtu z dividend.

Do inkasa daně z příjmů fyzických osob placené plátci (-40,0 %, -15,5 mld. Kč) se v meziročním srovnání promítá vliv daňových změn účinných od roku 2021, zejména snížený základ daně o více než 25 % a zvýšení slevy na poplatníka. Inkaso negativně ovlivňuje i kompenzační bonus vyplacený v průběhu roku 2021 ve výši 13,2 mld. Kč s dopadem 8,3 mld. Kč na výnos státního rozpočtu.

Na inkasu daně z příjmů právnických osob (+0,5 mld. Kč), podobně jako u daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky (+1,5 mld. Kč), se promítl vliv dubnového vyrovnání daně u části poplatníků. V meziročním srovnání se projevila opatření ke zmírnění dopadů COVID-19. Jedná se o faktický posun lhůty pro podání přiznání a zaplacení daně v roce 2020 a 2021 a dále o úpravu lhůt pro podání přiznání a zaplacení daně u elektronicky podaných daňových přiznání od roku 2021.

Příspěvky z pojistného na sociální zabezpečení nejsou v tomto roce přímo dotčeny změnou zákonné úpravy, vyjma marginálního dopadu zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Dosavadní vývoj jejich inkasa (+3,2 %) zatím zaostává za tempem očekávaným novelizovaným rozpočtem mírně, o 0,8 p. b.

Inkaso daně z přidané hodnoty (-2,2 %, -2,0 mld. Kč) bylo kromě změny rozpočtového určení daní tlumeno nižšími sazbami daně na stravovací a další služby a zboží od května a července 2020, stejně jako restriktivními opatřeními proti šíření epidemie. Čistě za měsíc duben bylo inkaso na úrovni veřejných rozpočtů meziročně vyšší o 10,5 mld. Kč. Hlavními příčinami jsou mimořádný propad inkasa v dubnu 2020 v důsledku propuknutí nemoci COVID-19, vyšší počet pracovních dní v roce 2021 a také faktický posun lhůty pro podání přiznání a zaplacení daně za zdaňovací období únor 2021 do 15. dubna 2021.

Inkaso spotřebních daní (-17,2 %, -8,2 mld. Kč) nadále negativně ovlivňují dopady opatření zaváděných k zastavení šíření nákazy nemoci COVID-19. Výrazný pokles byl zaznamenán u spotřební daně z minerálních olejů (-15,9 %, -3,8 mld. Kč), což je důsledkem restrikcí a celkového oslabení ekonomiky, ale také snížením sazby spotřební daně z motorové nafty o 1 Kč/l. Meziroční pokles inkasa nastal i v případě spotřební daně z tabákových výrobků (-21,8 %, -3,8 mld. Kč). Zde se projevuje tradiční výkyv v odběru tabákových nálepek v důsledku změny sazby spotřební daně, ale také omezení přeshraničních nákupů. Z důvodu uzavření restauračních zařízení došlo k meziročnímu poklesu inkasa v případě piva (-21,3 %, -0,3 mld. Kč) i lihu (-10,1 %, -0,3 mld. Kč), kde však již inkaso začíná v meziměsíčním porovnání od března růst.