Plnění státního rozpočtu ČR za leden až srpen 2019

K 31. srpnu 2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 969,8 mld. Kč, celkové výdaje 985,2 mld. Kč a schodek hospodaření 15,4 mld. Kč.

 

Meziročně horší výsledek o 30,2 mld. Kč (na konci srpna 2018 byl vykázán přebytek 14,8 mld. Kč) je negativně ovlivněn prostředky z Evropské unie (EU) a finančních mechanismů (FM). V prvních měsících loňského roku totiž inkasoval státní rozpočet mimořádně prostředky ve výši téměř 21 mld. Kč, a to ve formě závěrečných plateb vztahujících se k programovému období 2007–2013. Navíc se v letošním roce projevuje o 16,4 mld. Kč (28,7 %) vyšší objem předfinancovaných projektů na společné programy České republiky a Evropské unie. Tyto výdaje pak mají pozitivní dopad i na meziroční nárůst investic přes 41 % (20,1 mld. Kč).

Schodek státního rozpočtu ke konci srpna po očištění vlivu prostředků z EU a FM dosáhl výše 15,9 mld. Kč. Ve stejném období roku 2018 představoval takto očištěný výsledek schodek ve výši 5,4 mld. Kč, meziročně je tak saldo horší o 10,5 mld. Kč. Celkové příjmy bez těchto prostředků meziročně vzrostly o 72,4 mld. Kč (8,8 %) a výdaje o 83,0 mld. Kč (10,0 %).

Nejvýraznější vlivy na straně příjmů

Příjmy státního rozpočtu bez vlivu prostředků z EU a FM a bez započtení privatizačních prostředků (18 mld. Kč) meziročně vzrostly o 54,4 mld. Kč, tj. o 6,6 %.

Mezi dlouhodobě nejdynamičtěji rostoucími daňovými příjmy byla opět daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (placená plátci), jejíž 12,8% tempo spolu s 8,2% růstem příspěvků z pojistného na sociální zabezpečení zvýšily příjmy státního rozpočtu meziročně o 38,2 mld. Kč. V meziročním srovnání rostlo ještě rychleji inkaso daně z příjmů fyzických osob z přiznání (placené poplatníky), a to o 89,0 %. Vysokým tempem rostlo i srpnové inkaso daně z přidané hodnoty, které bylo na měsíční bázi pozitivně ovlivněno vyšším počtem pracovních dní a dohánělo tak negativní dopady jednorázových vlivů ze začátku tohoto roku. Naopak v meziročním srovnání došlo k negativnímu vývoji u inkasa daně z tabákových výrobků. Producenti tabákových výrobků se předzásobili tabákovými nálepkami v souvislosti s novým požadavkem na zajištění sledovatelnosti tabákových výrobků.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery byly meziročně vyšší o 18,7 mld. Kč, z čehož ovšem příjmy z prostředků EU a FM snižovaly inkaso o 3,2 mld. Kč.

Nejvýraznější vlivy na straně výdajů

Sociální dávky se vyvíjejí v souladu se schváleným rozpočtem, podobně jako výdaje na platy. Na druhou stranu byla v prvních osmi měsících roku předfinancována již velká část transferů, z nichž některé přechodně ovlivňují i relativně vysoký meziroční růst. Například neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím byly vyplaceny z více než 80 % rozpočtu, příspěvkovým a podobným organizacím bylo vyplaceno přes 78 % neinvestičního rozpočtu. Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu v podobě neinvestičních transferů zejména na společnou zemědělskou politiku směřovalo přes 79 % plánu. Do rozpočtu Evropské unie bylo letos odvedeno 76,5 % plánované částky, tedy meziročně o 8,1 mld. Kč více. Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům dosáhly již téměř 74 % rozpočtu. U těchto transferů lze v poslední třetině roku očekávat zpomalení jejich realizace.

Z kapitálových transferů převedl státní rozpočet od ledna do konce srpna 83,1 % plánovaných investičních transferů podnikatelským subjektům, 83,0 % rozpočtu transferů územním samosprávným celkům a 78,3 % rozpočtu transferů příspěvkovým a podobným organizacím. Vyšší čerpání kapitálových výdajů u vlastních investic státního rozpočtu a státních fondů je plánováno ve druhé polovině roku.