Plnění státního rozpočtu ČR za leden až červenec 2019

K 31.7.2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 863,3 mld. Kč, celkové výdaje 873,0 mld. Kč a schodek hospodaření 9,7 mld. Kč.

 

Meziročně horší výsledek o 26,3 mld. Kč je negativně ovlivněn prostředky z Evropské unie (EU) a finančních mechanismů (FM), které jsou v rozpočtu plánovány s neutrálním dopadem. Po sedmi měsících roku 2019 měly tyto prostředky kladný dopad ve výši 1,8 mld. Kč - tj. o tuto částku byly příjmy z EU a FM vyšší než výdaje, které mají být kryty prostředky z EU a FM. Ve stejném období minulého roku byl tento dopad kladný ve výši 20,3 mld. Kč. Uvedený rozdíl ve výši 18,5 mld. Kč, který zkresluje meziroční srovnatelnost, vychází z faktu, že v prvních měsících roku 2018 získal státní rozpočet mimořádně prostředky ve výši 20,7 mld. Kč, které představovaly část závěrečných plateb vztahujících se k programovému období 2007–2013. Navíc se v letošním roce projevuje vyšší schopnost realizovat společné programy EU a ČR – výdaje, které mají být následně refundovány prostředky z EU, zatím dosáhly 64,9 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 14,7 mld. Kč, tj. o 29,4 %. Tyto výdaje mají pozitivní dopad i na meziroční růst investic, které jsou poskytované ze státního rozpočtu.

Jak ukazuje následující graf, schodek státního rozpočtu po očištění vlivu prostředků z EU a FM dosáhl výše 11,4 mld. Kč. Ve stejném období roku 2018 by takto očištěný výsledek představoval schodek ve výši 3,7 mld. Kč. Celkové příjmy bez prostředků z EU a FM meziročně vzrostly o 67,7 mld. Kč, tj. o 9,3 % a celkové výdaje bez předfinancovaných projektů EU a FM zatím vzrostly o 75,5 mld. Kč, tj. o 10,3 %. 

Nejvýraznější vlivy na straně příjmů

Příjmy státního rozpočtu bez vlivu prostředků z EU a FM a bez započtení privatizačních prostředků (18 mld. Kč) meziročně vzrostly o 49,7 mld. Kč, tj. o 6,8 %.

Mezi dlouhodobě nejdynamičtěji rostoucími daňovými příjmy byla opět daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (placená plátci), jejíž 12,9% tempo spolu s 8,4% růstem příspěvků z pojistného na sociální zabezpečení zvýšily příjmy státního rozpočtu meziročně o 33,7 mld. Kč. V meziročním srovnání rostlo ještě rychleji inkaso daně z příjmů fyzických osob z přiznání (placené poplatníky) a to o 78,9 %. Meziroční růst inkasa daně z příjmů právnických osob o 5,2 % odráží dobré ekonomické výsledky firem a podnikatelů. Červencové inkaso daně z přidané hodnoty bylo negativně ovlivněno nižším počtem pracovních dní, stejně jako jednorázovými negativními vlivy ze začátku tohoto roku a meziročně rostlo o 2,8 %. Celkové inkaso je od počátku roku o 4,8 mld. Kč vyšší, než bylo v minulém roce.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery byly meziročně vyšší o 18,3 mld. Kč, z čehož ovšem příjmy z prostředků EU a FM snižovaly inkaso o 3,8 mld. Kč.

Nejvýraznější vlivy na straně výdajů

Sociální dávky se vyvíjejí v souladu se schváleným rozpočtem, podobně jako výdaje na platy. Na druhou stranu byla v prvních sedmi měsících roku předfinancována již velká část transferů, z nichž některé přechodně ovlivňují i relativně vysoký meziroční růst. Například neinvestiční transfery uzemním samosprávným celkům byly vyplaceny z téměř 68 %. Neinvestiční transfery příspěvkovým a pod. organizacím a neziskovým a pod. organizacím byly vyplaceny dokonce z více než 73 %, resp. 76 % rozpočtu. Do rozpočtu Evropské unie bylo letos odvedeno 68 % plánované částky, tedy meziročně o 7,5 mld. Kč více. Státním fondům v podobě neinvestičních transferů (hlavně Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na společnou zemědělskou politiku) směřovalo téměř 63 % plánu.

Z kapitálových transferů převedl státní rozpočet od ledna do konce července 90 % plánovaných investičních transferů podnikatelským subjektům a 78 % rozpočtu transferů územním samosprávným celkům. Vyšší čerpání kapitálových výdajů u vlastních investic státního rozpočtu a státních fondů je plánováno ve druhé polovině roku.

*) Saldo očištěné o prostředky na programy/projekty z rozpočtu EU a FM, které byly předfinancovány ze SR a následně jsou propláceny z rozpočtu EU a FM

Příjmy státního rozpočtu – podrobný komentář

Inkaso daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení dosáhlo 429,2 mld. Kč a meziročně vzrostlo o 21,0 mld. Kč, tj. o 5,2 %.

Celkové inkaso DPH ve výši 165,1 mld. Kč bylo meziročně vyšší o 4,8 mld. Kč, což znamenalo meziroční růst o 3,0 %. Inkaso za prvních sedm měsíců tohoto roku tlumil vývoj DPH v lednu a únoru, kde se projevily jednorázové faktory jako nižší počet pracovních dnů (dopad na inkaso DPH zejména u služeb), nižší objem zadržovaných nadměrných odpočtů oproti stejnému období minulého roku, což je důsledkem efektivnějšího zacílení kontrolní činnosti finanční správy a jednorázové vyplacení vyšší částky nadměrného odpočtu DPH. Samotná výše inkasa DPH za měsíc červenec byla opět negativně ovlivněna nižším počtem pracovních dnů v měsíci červnu 2019, což se promítlo, vzhledem ke splatnosti daně, do relativně nízkého meziročního růstu červencového inkasa. Mírně negativní dopad na inkaso má také zavedení nižší sazby DPH na pravidelnou hromadnou dopravu, které je účinné od února 2019.

V letošním roce není inkaso této daně ovlivněno změnou rozpočtového určení daní. Celoroční plánovaný růst inkasa DPH proti skutečnosti roku 2018 ve výši 6,8 % vychází hlavně z očekávání pozitivního dopadu pokračujícího příznivého vývoje ekonomiky a také z opatření zavedených v předchozích letech, vedle elektronické evidence tržeb zejména kontrolního hlášení. V rozpočtu se počítá se spuštěním 3. a 4. etapy elektronické evidence tržeb a se souvisejícím pozitivním efektem na příjmy státního rozpočtu v odhadované výši 0,7 mld. Kč. Současně se také počítá s negativním dopadem přesunu části některých služeb jako např. úprava a rozvod vody, stravovacích služeb a dalších do nižší 10 % sazby DPH v odhadované výši 1 mld. Kč. Tyto návrhy jsou stále v legislativním procesu.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 89,1 mld. Kč, což bylo o 1,7 mld. Kč, tj. o 2,0 %, více než na konci července 2018.