ČR získala v prvním pololetí 2019 z rozpočtu EU o 24,4 mld. Kč více, než zaplatila

V průběhu prvního pololetí 2019 obdržela České republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 53,9 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 29,6 mld. Kč.

ČR tak v první polovině roku 2019 obdržela o 24,4 mld. Kč více, než do rozpočtu EU odvedla.

Za kladným saldem ČR vůči rozpočtu EU stály i nadále příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ve výši 25,6 mld. Kč a příjmy z fondů Společné zemědělské politiky ve výši 28,3 mld. Kč.

Výsledná čistá pozice k rozpočtu EU za první pololetí roku 2019 je vyšší než výsledné bilance za první pololetí let 2017 a 2018. Nárůst kladného salda čisté pozice je primárně dán vyššími příjmy ČR ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

 

Podrobnější rozpis příjmů a výdajů za první pololetí roku 2019 shrnuje následující tabulka.

 

 

Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU za první pololetí roku 2019

 

mil Kč

Příjmy z rozpočtu EU

 

 

 

Strukturální akce

25 647,92

Strukturální fondy

15 795,73

Fond soudržnosti

9 852,19

 

 

Zemědělství

28 289,85

I. pilíř*

21 721,80

II. pilíř**

6 568,06

 

 

Programy EU***

n/a

 

 

Celkové příjmy z rozpočtu EU

53 937,78

 

 

Celkové platby do rozpočtu EU

29 561,57

 

 

Čistá pozice vůči rozpočtu EU

24 376,21

 

* první pilíř zahrnuje prostředky na přímé platby, tržní opatření a veterinární opatření

** druhý pilíř zahrnuje prostředky na rozvoj venkova a rybářství

*** zahrnují programy přímo řízené Komisí (Horizont 2020, Nástroj pro propojení Evropy, Erasmus+, atd.)

 

Pro přepočet mezi EUR a CZK použit průměrný kurz za první pololetí roku 2019 ve výši 25,684 (údaj ČNB).

 

Vývoj čisté pozice od roku 2004

 

Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 30. června 2019 zaplatila do rozpočtu EU 595 mld. Kč a získala 1,36 bil. Kč. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 765,7 mld. Kč.