Česká republika získala v roce 2018 z rozpočtu EU o 45,3 mld. Kč více, než zaplatila

V průběhu celého roku 2018 obdržela České republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 94,9 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 49,6 mld. Kč. ČR tak za celý rok 2018 obdržela o 45,3 mld. Kč více, než do rozpočtu EU odvedla.

Výsledná čistá pozice ČR za rok 2018 je nižší než v předchozích letech. To je způsobeno jak rostoucími odvody ČR do rozpočtu EU, tak i tím, že nárůst čerpání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti za programové období 2014-2020 nevykompenzoval pokles příjmů z rozpočtu EU za uzavírané programové období 2007-2013.

Současně je však zapotřebí zdůraznit, že se všem operačním programům podařilo do konce roku 2018 využít veškeré prostředky, které bylo v souladu s pravidlem pro zrušení závazku (tzv. pravidlo n+3) potřeba vyčerpat, a ČR tak o žádné prostředky nepřišla.

Za kladným saldem ČR vůči rozpočtu EU stály i nadále primárně příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ve výši 60,2 mld. Kč a příjmy ze Společné zemědělské politiky ve výši 30 mld. Kč.

Podrobnější rozpis příjmů a výdajů za rok 2018 shrnuje tabulka č. 1.

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 31. prosince 2018 zaplatila do rozpočtu EU 565,4 mld. Kč a získala 1,31 bil. Kč. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 741,3 mld. Kč.

Za pozitivní čistou pozicí ČR k evropskému rozpočtu stojí opět příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a příjmy ze Společné zemědělské politiky EU. Dlouhodobý postupný nárůst odvodů ČR reflektuje jak rostoucí objem rozpočtu EU, tak i dlouhodobé posilování ekonomické vyspělosti ČR v rámci EU (viz graf č. 2).

 

Graf č. 2

 

Tabulka č. 1

 

Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU za rok 2018

 

mil. Kč

Příjmy z rozpočtu EU

 

Strukturální akce

60 153,99

Strukturální fondy

41 286,68

Fond soudržnosti

18 867,32

Zemědělství

29 961,88

I. pilíř*

21 568,47

II. pilíř**

8 393,41

Programy EU***

4 787,32

Celkové příjmy z rozpočtu EU

94 882,07

 

 

Celkové platby do rozpočtu EU

49 601,24

 

 

Čistá pozice vůči rozpočtu EU

45 280,83

* první pilíř zahrnuje prostředky na přímé platby, tržní opatření a veterinární opatření

** druhý pilíř zahrnuje prostředky na rozvoj venkova a rybářství

*** zahrnují programy přímo řízené Komisí (Horizont 2020, Nástroj pro propojení Evropy, Erasmus+, atd.)

 

Pro přepočet mezi EUR a CZK použit průměrný kurz za rok 2018 ve výši 25,643 (údaj ČNB).