Výsledky exportu

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu se dnes konalo desáté zasedání Řídícího výboru pro implementaci Exportní strategie České republiky.

Ministr Tomáš Hüner při té příležitosti komentoval výsledky exportu za rok 2017 a představil členům Řídícího výboru své plány a cíle v oblasti podpory exportu.

Řídící výbor Exportní strategie je vrcholný orgán určující konkrétní opatření pro naplňování Aktualizace exportní strategie. Skládá se ze zástupců podnikatelských reprezentací (Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků), spolupracujících partnerů MPO (Českomoravská konfederace odborových svazů, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR) a zástupců klíčových ministerstev.

V loňském roce se vyrobily a na zahraničních trzích uplatnily české výrobky a technologie v objemu 4,2 bilionu korun. Jedná se tak o nejlepší výsledek vývozu v historii ČR vůbec. Vyššího objemu jsme ještě nikdy předtím nedosáhli. V roce 2003, před vstupem do EU, činil export 1,3 bilionu Kč, náš vývoz za rok 2010 se rovnal 2,5 bilionům korun. Dnes jsme tedy na hodnotě 4,2 bilionu korun, která reprezentuje vývoj, kompetence a konkurenceschopnost českých firem, za což jim náleží složit hold,uvedl ministr Tomáš Hüner.

Následně se členové Řídícího výboru shodli na tom, že dobré výsledky zahraničního obchodu je třeba dále podpořit efektivní modernizací systému podpory exportu vč. ekonomické diplomacie, a to zejména užším provázáním mezi vědou, výzkumem a inovacemi se službami, které podporují internacionalizaci českých firem a posílení jejich pozice na zahraničních trzích.

Ministr průmyslu a obchodu představil své cíle a nástroje pro rok 2018, kterými jsou zejména:

  • duální role Průmyslu 4.0 při prosazování modernizace výroby v ČR a následného exportu českého zboží

  • systémové sblížení podpory inovací, digitalizace, start-upů a exportu, tedy synergie mezi Technologickou agenturou, CzechTrade a CzechInvest, jak v návaznosti služeb, tak v rovině regionální a zahraniční sítě

  • institucionální stabilizace a transformační proces ČEB a EGAP, při zachování stěžejních pilířů – exportního financování, pojištění a dorovnávání úrokových rozdílů.

Priority exportní politiky České republiky vycházejí především z cílů Aktualizace exportní strategie a zahrnují zejména oblasti podpory malých a středních firem; podporu inovativních a vysoce konkurenceschopných výrobků, řešení a technologií; prosazování českého zboží na nových trzích za současného udržení si stávajících; využití všech výhod členství České republiky v EU, na vnitřním trhu EU, v rámci společné obchodní politiky i dohod o volném obchodu.

Je třeba vytvářet takové podnikatelské prostředí, ve kterém podpora exportu úzce navazuje na inovace, vědu a výzkum, přidaná hodnota vývozu se zvyšuje a export našich firem je udržitelný. Naším cílem je, aby se ČR stala technologickým lídrem, řekl mimo jiné ministr Tomáš Hüner.

Závěrem ministr poděkoval podnikatelům, partnerům i zástupcům státní správy za jejich návrhy, vstupy a přínos dalšímu směřování průmyslových i obchodních zájmů ČR.