Koncept Smart City s pozitivním vlivem na životní prostředí

Specifickou oblastí, kde mají Smart City technologie prostor na výrazné zlepšení kvality života je aspekt inteligentního řešení ekologických problémů.

Cílem inteligentních technologií v oblasti životního prostředí je zlepšit ekologickou udržitelnost měst a kvalitu života občanů, včetně snižování zdravotních rizik pro obyvatelstvo. Toto se může dít například vytvořením městských zón podle hluku a znečištění ovzduší.

Smart technologie umožňují monitorování životního prostředí přes senzory, které sbírají data o hluku, zplodinách v ovzduší, či kvalitě vodních zdrojů a půdy v rizikových oblastech, a sledují vývoj těchto údajů v čase. Následně se tato data dají použít pro mapování a také identifikaci rizik spojených s kvalitou prostředí v různých částech města a vyhodnotí se potenciálně negativní dopady na obyvatelstvo.

Vedle restrikčních nebo sanačních opatření umožňuje včasné odhalení nebezpečných podmínek městskému zastupitelstvu reagovat i v oblasti nastavení městské politiky. Příkladem v tomto směru jsou omezení dopravy v nejvíce postižené oblasti, investicemi do kolejové dopravy, nebo zaváděním městské zeleně v místech, kde dochází k přehřívání veřejných prostor v létě.

Senzory mohou také předvídat a upozorňovat na blížící se přírodní katastrofy, jako zemětřesení, povodně, lesní požáry nebo sesuvy půdy. Takové systémy včasného varování mohou významně přispět k minimalizaci počtu obětí na životech a k významnému snížení škod na majetku. Je nezbytné, aby tyto systémy byly integrovány do jiných inteligentních sítí města, včetně inteligentní dopravy nebo energetických sítí. To umí prospívat k synergickému efektu a umožnit systému činit rozhodnutí v reálném čase s ohledem na environmentální dopady těchto systémů.

Čtěte také:

Digitalizace může být motorem malého podnikání, sociálních služeb i zdravotnictví

Veřejná správa nového střihu. Inteligentní řízení přináší spokojenější obyvatele

Doprava ve městech. Klíč regionální konkurence

Jednou z významných částí inteligentního životního prostředí je městské plánování. To má několik aspektů. Jedním je kompletní plánování nových čtvrtí, kde je potřeba dbát na analýzu území výstavby, kvalitu půdy, vody a přírodních zdrojů, jakož i plánování dostatečného množství zeleného prostranství. 

Druhým aspektem je sledování kvality infrastruktury z hlediska dopadu na prostředí. Sem patří i inteligentní budovy. Cílem inteligentních budov je dosáhnout, aby byly obytné a komerční budovy energeticky efektivnější a pohodlnější pto bydlení nebo práci a měli co nejmenší dopad na prostředí.

Dalším aspektem městského plánování, které má přímý dopad na životní prostředí, je monitorování oblastí, kde dochází ke znečištění, či chráněných rezervací s ohledem na jejich přírodní a společenskou hodnotu. Výsledkem těchto aktivit v oblasti ekologie i zvyšování energetické účinnosti a zkvalitňování dopravy je podpora udržitelného rozvoje.

Jednou z klíčových částí Smart City koncepcí je využívání digitálních technologií na řešení konkrétních problémů v oblasti ekonomické, sociální a environmentální udržitelnosti: Inteligentní města se vyznačují integrací digitální technologie do hlavních systémů infrastruktury města. 

Tato digitální městská infrastruktura je klíčová při budování inteligentních budov, dopravních systémů, škol, podniků, veřejných prostor a veřejných služeb, při kterých jsou klíčovými kromě finančních nákladů aspekty využívání zdrojů energie, její účinnosti a dopadů na městskou zeleň a zdraví občanů. Udržitelný rozvoj tak vstupuje jako významný faktor do rozhodovacích procesů při přípravě Smart City koncepcí. 

Vstupuje zejména v podobě priorit a cílů, které si město nebo region stanoví s ohledem na přírodní zdroje ve svém okolí nebo zdravotních komplikací místního obyvatelstva, městského rozpočtu či nezbytnosti šetření vstupních energií. Na základě těchto priorit si město zvolí své prioritní oblasti i technologická řešení.

Toto rozhodování má přímý dopad na roli a pozici malých a středních podniků v koncepcích rozvoje inteligentních měst. Jelikož malé a střední podniky tvoří většinu podniků v rámci měst, stávají se často klíčovou zájmovou skupinou při tvorbě těchto koncepcí. Stávají se jejich součástí nakolik mají významný dopad na místní ekonomiku, na zaměstnanost, na kvalifikační úroveň města i samotnou identitu městských prostorů. Čím více bude město podporovat digitální technologie a připravovat digitální infrastrukturu, tím více bude dávat prostor start-up prostředí a malým a středním podnikům, které pomohou městskému prostředí přes zvyšování přidané hodnoty, image a kvality služeb ve městě.

 

Martin Reguli, s úpravou Tomáše Lemešaniho

Text je součásti analýzy připravené pro Slovak Business Agency

Odemknout článek

Byznys Biztweet Byznys

  • 5 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu

Golden Biztweet Golden

  • 10 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb