Vyplať peníze a doufej, že to dopadne. Pozor na spekulativní realitní kanceláře

Převis poptávky nad nabídkou po bydlení ve velkých městech umožňuje realitním kancelářím provádět na klientech praktiky, které jsou jednostranně výhodné. Bohužel i dosud existují případy, kdy realitní kanceláře postupují v rozporu se zákonem.

Jedna z nich, orientovaná na výhodné odkupy problémových nemovitostí z Prahy a okolí, jejich rekonstrukce a následný prodej, porušuje hned několik etických zásad, ale klientům nabízí také smlouvy, které nedodržují základní zákonné požadavky. Biztweet na její praktiky upozornil obchodní inspekci i správce její realitních oprávnění.   

Jak jsme už uvedli, firma neporušovala jen zákon, ale také etické pravidla, či pravidla základního seriózního vystupování. Její představitelé od začátku vystupovali suverénně, ale jako překupníci, kteří mají pro zájemce o byt v pražských Miškovicích nabídku, kterou nelze odmítnout. Jakýkoliv dotaz u prodejce vzbuzoval posměšky a narážky, že jde o kupujícího spekulanta.

Společnost, které jméno kvůli právní ochraně vynecháme, během prodeje nemovitosti, kterou sama vlastní zatajila informaci o věcném břemenu nemovitosti. Po tom, co to kupující sám objevil na katastru a realitku konfrontoval, reagovala podrážděně.

Čtěte také:

Katastr nestíhá. Stát na kolaps nereaguje

Přesto nabízela výhodný prodej proto kupující směřoval do finální fáze a požádal o vzor kupní a rezervační smlouvy.

Kupní ovšem neobsahovala zákonní náležitosti, a tak si kupující jednatele firmy, který převzal komunikaci s klientem, dovolil upozornit a slušně poprosit o úpravy viz:

Dobrý den, děkujeme za dokumenty i druhou obhlídku.

O byt máme zájem, potřebujeme ovšem pár dní na konzultaci s právníkem. Bude nutné zanést do smluv změny.

Už po krátké konzultaci narážíme na pár nutných úprav:

1. Ve smlouvě musí být zanesena celková výměra prodávané nemovitosti. Musí tam být zaneseno i vlastnictví sklepu. Nejen parcelově, ale i slovně a identifikačně.

2. U způsobu platby musíme zanést princip vinkulace. Peníze mohou být převedeny až po zápisu v katastru, Aktuálně tam navrhujete platbu hned po podaní návrhu na zápis, který může být zamítnut..

3. U rezervační smlouvy musí být jasně uvedena možnost vrácení rezervační částky v případě, že je na nemovitosti právní vada.

 Nejde o nedůvěru, ale dnes už běžné standardy. Po úpravách bude všechno v pořádku a prodej proběhne plynule.

S připomínkou, že o byt máme finální zájem proto prosím o pár dní strpení přičemž se co nejdříve ozvěme s upraveným návrhem smluv. Pokud zanesete výše uvedené návrhy do upravené verze a pošlete nám ji, ušetříme čas.

Chtěli jsme Vás také poprosit o rozpis nákladů na elektřinu předešlých obyvatelů, v zatím dodané dokumentace chybí. Také se chceme zeptat, kdo je dodavatelem elektřiny a zda je dodavatel vázaný, anebo ho bude možné v případě potřeby změnit.

 

Na to jednatel odepsal:

 

Dobrý den,

byt byl dnes rezervován jiným zájemcem.

Mimo to (na základě Vaší opatrnosti a 100% ochrany pouze své strany a počtem požadavků) se domnívám, že budete mít zřejmě problém s nákupem kterékoliv nemovitosti.

 S pozdravem

                                               XY – jednatel

Závažnými pochybeními v tomto případě byly: nedodržený popis nabízené nemovitosti během obhlídek, inzerátu a smlouvě. Dále požadavek na platbu bez vinkulace, ta je zákonní podmínkou. Pokud firma podepisuje takové smlouvy, porušuje zákon. Může se totiž stát, že katastr nemovitost nepřepíše a firma s penězi na účtu nemá podle smlouvy žádné povinnosti činit nápravu..

Nestandardní je také rezervační smlouva. V případě, že na podobné praktiky narazíte, neuzavírejte obchod. Je také vhodné podat podnět na obchodní inspekci, asociaci realitních kanceláří a komoru. 

 

Tomáš Lemešani, podpořte nás nákupem v našem eshopu

 

Ukázka dané smlouvy: 

 

KUPNÍ SMLOUVA

o prodeji a koupi nemovitostí

 

 

Za prvé: Předmět smlouvy

 

Prodávající prohlašuje, že je na základě Kupní smlouvy ze dne …………… vlastníkem:

 

a) bytové jednotky č. XXX– způsob využití byt, umístěnou v 2. nadzemním podlaží budovy  č.p. XXX bytový dům, postavené na pozemku parc. č. XXX (dále jen „byt“ nebo „bytová jednotka“), a to včetně všech součástí a příslušenství,

b) k bytu přísluší odpovídající spoluvlastnický podíl o velikosti 1001/10000 na společných částech budovy č.p. XXX bytový dům, postavené na pozemku parc. č.XXX, (dále jen „budova“), související s vlastnictvím předmětné bytové jednotky,

c) k bytu přísluší i odpovídající spoluvlastnický podíl o velikosti 1001/10000 pozemku parc. č. XXX, (dále jen „pozemky“), související s vlastnictvím předmětné bytové jednotky,

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Miškovice, obec Praha, přičemž jednotka je zapsána na XXX, budova na LV XXX a pozemek na LV č. XXX

dále jen „nemovitosti“

Za druhé: Kupní cena

 

Nemovitosti specifikované v čl. Za prvé prodává prodávající se všemi právy a povinnostmi za kupní cenu 4.090.000,- Kč, slovy: čtyřimilionydevadesát tisíc korun českých, do výlučného vlastnictví kupující a kupující za tuto cenu uvedené nemovitosti kupuje a prohlašuje, že si je dobře prohlédl.

Za třetí: Platební podmínky

Smluvní strany si ujednaly kupní cenu za nemovitosti ve výši 4.090.000,- Kč, slovy: čtymilionydevadesát tisíc korun českých, kterou kupující zaplatí prodávajícímu takto:

 1. Kupující uhradil při podpisu Rezervační smlouvy zálohu ve výši 100. 000,- Kč (slovy stotisíckorunčeských na účet prodávajícího č. XXXX

 2. Část kupní ceny ve výši ……….. ,- (slovy: ………………….. tisíc korun českých) uhradí kupující prostřednictvím hypotečního úvěru od: ……hypoteční banka kupující………… na účet prodávajícího číslo XXXX vedený u České spořitelny - a to do 5ti pracovních dní podání Návrhu na vklad zástavního práva ve prospěch …..hypoteční banka kupující……… a zároveň podání Návrhu na vklad vkladu vlastnického práva pro kupujícího do katastru nemovitostí dle této smlouvy.

3. Doplatek kupní ceny ve výši ve výši ……..,-Kč (slovy ……………….. korun českých) uhradila kupující na účet prodávajícího č. XXX vedený u České spořitelny, a.s., a to v den podpisu této smlouvy.

Za čtvrté: Prohlášení

 1. Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné překážky, které by vlastníkovi či vlastníkům převáděných nemovitostí bránily nebo mohly v budoucnu bránit s jejich volným nakládáním.

 2. Prodávající prohlašuje, že prodávané nemovitosti budou v době předání právně i fyzicky volné, t.j. že na prodávaných nemovitostech nebudou váznout žádné nájemní smlouvy a že ani prodávající je nebude užívat sám a že se užívání prodávaných nemovitostí nebude domáhat.

 3. Prodávající prohlašuje, že na žádnou třetí osobu nepřevedl právo držby nemovitostí, ani právo vystupovat ve vztahu k třetím osobám jako pronajímatel.

 4. Prodávající prohlašuje, že na převáděných nemovitostech neváznou žádná zástavní práva ani věcná břemena vyjma následujících:

Zástavní právo ve prospěch …..hypoteční banka kupující……… kde dlužníkem je kupující

Věcné břemeno práva přístupu do domu čp.XXX přes parc.XX a XXX

 1. Prodávající prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy kupní nenakládal s nemovitostmi způsobem, který by byl v rozporu s oprávněnými zájmy kupující. Prohlašuje, že v době před uzavřením a od uzavření této smlouvy až do účinnosti vkladu do katastru nemovitostí neuzavřel a neuzavře, kromě zástavní smlouvy dle odst. d), s žádnou třetí osobou smlouvu, která by jakkoli omezovala vlastnictví kupující (zejména nájemní, zástavní, o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu)

 2. Prodávající výslovně prohlašuje, že byt je prostý jakýkoliv závazků, věcných či osobních břemen, není zatížen zástavním právem, není nikde veden jako záruka za poskytnutí úvěrů, není zatížen žádnými věcnými a osobními právy osob.

 1. Prodávající prohlašuje že:

 

 • ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku, hrozícím úpadku ani není předlužen ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);

 • ke dni podpisu této smlouvy na něj

Odemknout článek

Standard Biztweet Standard

 • 1 Kredit
 • Přístup k exkluzivnímu obsahu
Top

Byznys Biztweet Byznys

 • 5 Kreditů
 • Přístup k exkluzivnímu obsahu
 • Objednávka služeb

Golden Biztweet Golden

 • 10 Kreditů
 • Přístup k exkluzivnímu obsahu
 • Objednávka služeb