České banky porušují evropskou směrnici

České bankovní domy na občany EU hledí jako na cizince. U zakládání účtu dělají obstrukce. Jak si na diskriminaci stěžovat?

Nejčastějším proviněním je to, že od občanů Evropské unie, kteří nejsou občany České republiky, požadují při založení účtu doklad o trvalém pobytu na území Česka. Chtějí tak reagovat na zvýšený tlak vymahatelnosti rostoucího zadlužení bankovních klientů.

Chválihodným záměrem ovšem často porušují evropské směrnice. Občan EU je totiž sice obtížně, ale stejně dosažitelný i v případní přeshraniční exekuce dluhu. Podle pravidel by měl mít tedy rovnocenné podmínky bankovnictví, jako český občan. K založení účtu by tedy měl postačovat občanský průkaz.

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky byla do zákona o platebním styku implementována ustanovení upravující tzv. „základní platební účet“.

Podle těchto ustanovení mají poskytovatelé platebních služeb povinnost bez zbytečného odkladu předložit spotřebiteli, který je k tomu vyzve, návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o základním platebním účtu. Tento spotřebitel však musí být osobou oprávněně pobývající v členském státě EU a musí rovněž osvědčit splnění zákonem stanovených podmínek (spotřebitel nesmí disponovat jiným účtem vedeným úvěrovou institucí v České republice, ani tomuto spotřebiteli nebyla úvěrovou institucí, ve které o otevření účtu žádá, v posledním roce smlouva o účtu vypovězena pro závažné porušení této smlouvy ze strany spotřebitele).

Čtěte také: 

Živnost. Jak založit nejoblíbenější formu podnikání?

Byznys pojištění. Někdy je opatrnost na místě

Předžalobní výzva aneb jak na neplatiče

Každému spotřebiteli je tedy zaručen přístup k základnímu platebnímu účtu, avšak za předpokladu, že splňuje podmínky, předvídané zákonem o platebním styku i jinými právními předpisy zejména zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud narazíte na svérázný výklad legislativy některou z bank, pokud vám byla některou z bank způsobena finanční újma, můžete se domáhat ochrany svých práv soudní cestou, či prostřednictvím řízení před finančním arbitrem. Finanční arbitr je oprávněn rozhodovat spory v případech stanovených zákonem o finančním arbitrovi. Více informací o činnosti finančního arbitra naleznete na webových stránkách finančního arbitra www.finarbitr.cz.

Česká národní banka doplňuje, že v případě zjištění protiprávního jednání bank může ukládat nápravná opatření směřující k odstranění zjištěných nedostatků nebo pokuty.

 

Tomáš Lemešani

Biztweet, podpořte nás nákupem v našem eshopu

Odemknout článek

Byznys Biztweet Byznys

  • 5 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu

Golden Biztweet Golden

  • 10 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb