Ministr průmyslu předložil Zprávu o průběžném plnění Priorit spotřebitelské politiky

Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner dnes vládě předložil Zprávu o průběžném plnění Priorit spotřebitelské politiky 2015 – 2020. Na jejím vypracování se rovněž podílela ministerstva financí, spravedlnosti, pro místní rozvoj, zdravotnictví, životního prostředí, dopravy, zemědělství a školství, mlád

 

Materiál Priority spotřebitelské politiky 2015 – 2020 formuluje cíle, konkrétní úkoly a postupy k jejich dosažení v základních oblastech ochrany spotřebitele. Mezi rozhodující priority v daném období patří zajištění bezpečnosti výrobků a služeb, provádění promyšlené a přínosné regulace podnikatelského prostředí, zvýšení účinnosti dozoru na trhu, posílení vymahatelnosti práva, podpora činnosti a rozvoje spotřebitelských organizací a zvyšování znalostní úrovně spotřebitelů. V rámci priorit pak byla formulována konkrétní termínovaná opatření a gestoři jejich plnění.

Hlavními prioritami spotřebitelské politiky jsou zajištění bezpečnosti nabízených a prodávaných výrobků a služeb na trhu, zavedení nového systému mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a zajištění účinného dozoru nad trhem výrobků a služeb, aby nebyly užívány klamavé a agresivní praktiky, spotřebitelé nebyli klamavě informováni o výrobcích a jejich funkci a obsahu, rozsahu služeb a svých práv při prodeji přes internet,“ uvedl ministr Tomáš Hüner.

Některá opatření naplněna nebyla, jelikož jejich provedení nebylo ze strany českých orgánů či organizací v potřebné míře ovlivnitelné.

Ve sledovaném období se rozhodující měrou postoupilo v potřebné úpravě spotřebitelského práva sledující zejména jeho zpřehlednění a vnitřní propojení. Bylo rozhodnuto o zpracování nového zákona o ochraně spotřebitele přebírajícího většinu ustanovení spotřebitelského práva z občanského zákoníku i dalších právních předpisů. Věcný záměr tohoto zákona již byl vládou schválen. Významný krok byl učiněn i v oblasti posílení vymahatelnosti práva, když v účinnost vstoupila právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů stojící na příslušném předpisu EU. Do tohoto systému se aktivně zapojilo již šest subjektů včetně ČOI, které pomáhají spotřebitelům i prodejcům s řešením jejich problémů.

Plnění těchto a mnoha dalších opatření a aktivit přispělo ke zlepšení stavu v oblasti ochrany spotřebitelských práv i úrovně podnikatelského prostředí. Stejně náročný aktivní přístup k prioritním úkolům v oblasti ochrany spotřebitele bude nezbytné dodržovat i v následujícím období.