Předžalobní výzva aneb jak na neplatiče

S chronickými neplatiči má bohužel zkušenost nejeden podnikatel. Zejména velcí partneři často zneužívají pozice a před jejich závazky vůči menší firmě zavírají oči.

Když si nevíte rady a selže lidská snaha vztah narovnat, pomůže zákon. Z pozice mrtvého brouka probudí neplatiče třeba předžalobní výzva.

Ta byla zavedena proto, aby věřitel dlužníka včas varoval o jeho nesplněných závazcích, o kterých za jistých okolností nemusí vědět. Prvořadá úloha předžalobní výzvy teda spočívá v ochraně práv podnikatele, ne přímo jeho exekuci.

Věřitel musí kontaktovat neplatiče minimálně sedm dní před podáním žaloby a vyzvat ho k včasnému uhrazení dluhu. V případě, že by se tak nestalo, soud věřiteli nemusí uznat nárok na náhradu nákladů za takzvané nalézací soudní řízení. Chrání se tým především dlužník. Kdyby nutnost předžalobní výzvy neexistovala, mohlo by se stát, že by soud vymáhal nejen dluh, ale také další poplatky ze řízení od podnikatele, který účty nezaplatil kvůli omylu, nebo nevědomosti. Zajisté by mohlo docházet i k šikanózním soudním řízením a hromadění sporů u soudů.

Kdyby věřitel tímto způsobem nevyzval dlužníka k zaplacení, neměl by nárok na náhradu nákladů soudního řízení a nesl by je ze svého.

Neznamená to ovšem, že předžalobní výzvu musí věřitel zasílat v každém případě. Legislativní nástroj je dobré využít tehdy, když chce věřitel vymoci zpět i peníze, které použil na soudní vymáhání dluhu.

Kromě ochrany dlužníka je však pravdivá i opačná funkce předžalobní výzvy, a to pomoct věřiteli efektivně vymoct svoje pohledávky. Díky předžalobní výzvě totiž odpadají možnosti stížnosti na to, že dlužník o svém dluhu nevěděl nebo že o něm byl informován až soudem.

Dle exekutorské komory dříve věřitelé zasílali výzvy k zaplacení zhruba v 80 procentech případů, teď je to až zhruba 95 procent.

Čtěte také:

Česká živnost vs. slovenská? Debakl pod Tatrami

Offshore: Jak dostat firmu do daňového ráje?

SEO optimalizace. Co se skrývá za tajemnou zkratkou?

Za předpokladu, že nezaplacení dluhu není úmyslné, pomáhá předžalobní výzva rozběhnout jednání o vyrovnání. Pokud se člověk o svém závazku dozví s předstihem, může situaci napravit a vyhnout se tak nepříjemnostem spojeným s hrozícím exekučním řízením.

Pokud je dlužník, od kterého peníze vymáháte nepoctivý, dopadne to dle všeho tak, že na vaši předžalobní výzvu nezareaguje. Reagovat zřejmě začne až v momentě, kdy soud skutečně zahájí exekuci.

Předžalobní výzvu nevystavuje soud, ale samotný věřitel. Jak jsme už uvedli, zaslat ji musíte nejméně týden před tím, než se obrátíte na soud. Dokument pošlete doporučeně, o čem si uchováte doklad. Dnes ovšem existují možnosti poslat dokument také elektronickou poštou.

Pokud se dlužník předžalobní výzvě vyhne tím, že si ji nepřevezme na adrese svého trvalého bydliště, nedělejte si s tím hlavu. Věřitel ji může nechat doručit na adresu pro doručování, mnohdy je to poslední známé bydliště dlužníka nebo adresa, která je uvedena na smlouvě, kterou spolu obě strany podepsaly.

Suma summarum, předžalobní výzva narovnává vztah mezi dlužníkem a věřitelem. Dlužníka chrání před osudnou nevědomostí. Pokud však naopak hraje mrtvého brouka, když se rozběhne soudní proces, zaplatí výdaje na advokáta věřitele i veškeré soudní výlohy.

 

Jak má předžalobi výzva vypadat:

 

Předžalobní upomínka, Výzva k uhrazení dluhu podnikatelů - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

Předžalobní upomínka, výzva k uhrazení dluhu podnikatelů

Název společnosti věřitele ...........................................

IČ ....................................................................................

zastoupená ...............................................................

sídlo ........................................................................................

 

Název společnosti dlužníka ...........................................

IČ ....................................................................................

zastoupená ...............................................................

sídlo ........................................................................................

V..................dne .........................

Předžalobní upomínka

Vážený pane jednateli,

touto výzvou Vás upozorňuji na nezaplacenou dlužnou částku za dodané zboží, k jehož dodání došlo na základě kupní smlouvy ze dne ......., jenž jste jménem Vaší společnosti s námi uzavřel dne ........ Předmět koupě naše společnost řádně dodala dne ................. na adresu sídla Vaší společnosti ..............................................., kde jej téhož dne Vámi pověřený pracovních převzal.

Na úhradu kupní ceny Vám byla vystavena faktura č. ............... se splatností dne ..................... na částku ......................., jejíž kopii přikládám k této výzvě.

Vzhledem k tomu, že Vaše společnost do dnešního dne tuto fakturu neuhradila ani neposkytla část plnění na tuto fakturu, vyzývám Vaši společnost, aby dlužnou částku .................. uhradila v plné výši nejpozději do 7 dnů od doručení této výzvy na účet a pod variabilním symbolem uvedeným na přiložené faktuře č .....................

Nebude-li ve stanovené lhůtě připsána příslušná částka na účet naší společnosti, budeme bez dalšího nuceni naši pohledávku vymáhat soudní cestou i s jejím příslušenstvím, náklady řízení a právního zastoupení.

S pozdravem

Příloha:

Faktura č. .............................

Odemknout článek

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
Top

Byznys Biztweet Byznys

  • 5 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb

Golden Biztweet Golden

  • 10 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb