Vláda na svém dnešním jednání schválila Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů

Vláda na svém dnešním jednání schválila Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) na rok 2018, tříletý plán a dlouhodobý plán, který předložil ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.

Předmětný materiál je každoročně schvalován na základě zákona č. 263/2016 Sb., atomového zákona.

Plán činnosti SÚRAO na rok 2018, tříletý plán a dlouhodobý plán zohledňuje poslání této organizace, požadavky atomového zákona a ostatních právních předpisů. Roční plán činnosti je rozdělen do dílčích kapitol podle charakteru příslušných činností a jejich nákladového členění. Je sestaven v souladu s aktualizací Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR,“ přiblížil předložený materiál ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.

Dle atomového zákona jsou činnosti SÚRAO financovány z prostředků tzv. jaderného účtu, který je veden u ČNB a spravován Ministerstvem financí a o použití prostředků rozhoduje vláda.

Celkové výdaje na činnost Správy na rok 2018 představují částku 816.852 tisíc korun, přičemž 4.700 tisíc Kč představují dotaci státního rozpočtu z kapitoly MPO na nakládání s radioaktivními odpady uloženými podle předpisů platných do nabytí účinnosti atomového zákona (do roku 1997). V rozpočtu jsou zahrnuty náklady na zajištění bezpečného provozu stávajících úložišť, náklady na program vývoje hlubinného úložiště, náklady na výzkum a vývoj v oblasti nakládání s radioaktivními odpady a požadavky nového atomového zákona a nařízení vlády č. 35/2017 Sb., kterými byla upravena výše příspěvků obcím v lokalitách s průzkumným územím, upřesněn nárok na výplatu jednorázového příspěvku a stanoven příspěvek za ukládané radioaktivní odpadu.